Årsboksbeslut

29.5.2020
Utlänningsärende – Flykting – Återkallande av flyktingstatus – Begagna sig av den stats skydd där man är medborgare – Visum – Förändrade förhållanden – Behov av skydd – Bedömning av förutsättningarna – Myndighetens utredningsskyldighet
28.5.2020
Fri skoltransport – Annan än närskola – Barns sjukdom – Jämlikhet – Rimliga anpassningar
26.5.2020
Markanvändning och byggande – Upphöra med utarbetandet av plan – Upphävande av byggförbud – Vindkraft – Förvaltningsbesvär – Kommunalbesvär – Kommunens prövningsrätt
26.5.2020
Mervärdesskatt – Hälso- och sjukvårdstjänster – Kalkylerad återbäring – Landskap – Hälso- och sjukvårdstjänster som köpts i andra EU-länder
22.5.2020
Livsmedelstillsyn – Slakteri – Avgift för köttbesiktning – Offentligrättslig prestation – – Lagen om grunderna för avgifter till staten – Självkostnadsvärde – Besiktningspersonalens lönekostnader under uppsägningstiden – Kontrollförodningen – Livsmedelssäkerhetsverket Evira (numera Livsmedelsverket)

Korta referat

20.5.2020
Ansökan om att få ett personligt biträde till lektionerna – Grundläggande utbildning – Tjänsteinnehavarens beslut om särskilt stöd – Beslutsskäl – Partiellt besvärstillstånd – Bristfälliga beslutsskäl – Återförsända ärendet

Andra beslut

31.10.2019
Besvär som gäller vägplan (Ålands landskapsregering)

Meddelanden