Årsboksbeslut

16.11.2018
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Barnets rätt att föra talan – Barnets begäran om förrättande av muntlig förhandling – Processuell rätt gällande förrättande av muntlig förhandling – Hörande av barn och utredande av barns åsikt
14.11.2018
Bilbeskattning – Maximibeloppet för bilskatt på importfordon – Skatteprocent – Beskattningsvärde – Skattefria tillbehör – Sedvanliga leveranskostnader – Förbudet mot diskriminerande beskattning – Förvaltningsdomstolens prövningsbefogenhet
14.11.2018
Handlingsoffentlighet – Tjänstemannarättsligt beslut – Uppgift gällande ådömt straff – Tillämpning av matrikellagen
13.11.2018
Handlingsoffentlighet – Kommunikationsplan – Kommunens kommunikation – Privat affärshemlighet
12.11.2018
Försäkringsdomstolen – Ansökan om återbrytande – Återbrytande – Fel i förfarandet – Besvärsansvisning – Brister i besvärsanvisningen – Besvärstid – Besvärstidens utgång – Arbetslöshetskassa – Öppethållningstid

Korta referat

19.11.2018
Utkomststöd – Beslut att inte bevilja utkomststöd – Klientens död – Övertagande av talan – Dödsboets besvärsrätt

Andra beslut

12.10.2018
Ärende som gäller bedömning av provprestation som hör till studentexamen

Meddelanden