Årsboksbeslut

8.3.2019
Principen om ne bis in idem – Dubbel bestraffning – Administrativ påföljd av straffkaraktär – Gottgörelse som ska erläggas åt försäkringsbolaget – Avtalsrättslig betalningspåföljd – Fordonsföreseelse – Bötesstraff
6.3.2019
Mervärdesskatt – Tillämpningsområde för mervärdesskatt – Affärsverksamhet – Myndighetsverksamhet – Skattskyldighet – Religiösa samfund – Församling
5.3.2019
Mervärdesskatt – Begäran om förhandsavgörande av unionens domstol – Hyra av fastighet – Tjänster som anknyter till fastighet – Maskinsalstjänst
4.3.2019
Gåvobeskattning – Skattelättnad på grund av generationsväxling – Bedrivande av jord- och skogsbruk – Skogslägenhet – Gårdsbruksenhet
1.3.2019
Statstjänsteman – Uppsägning – Minskning av det arbete som kan erbjudas – Ändring av tjänsteförhållande för viss tid till ordinarie tjänst – Sk. ny arbetstagare

Korta referat

15.3.2019
Barnskydd – Omhändertagande och placering i vård utom hemmet – Platsen för vård utom hemmet – Interimistiskt beslut om vårdnad – Gemensam vårdnad – Placering av barnet i den andra vårdnadshavarens vård

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden