Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len är högs­ta in­stans bland de all­män­na för­valt­nings­dom­sto­lar­na
Läs om högs­ta för­valt­nings­dom­sto­lens upp­gif­ter

Vår be­söks­a­dress har änd­rats

Vi verkar i de tillfälliga lokalerna på Paa­sivu­o­ri­ga­tan 3, 00530 Helsing­fors.
Se post­a­dress och an­nan kon­tak­tin­for­ma­tion

Att ut­rät­ta ären­den hos HFD

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len av­gör ären­den där änd­ring söks i myn­dig­he­ters för­valt­nings­be­slut
Läs mer om ären­de­na i HFD