Årsboksbeslut

16.9.2019
Yrkeshögskola – Beslut om att bevilja högskoleexamen – Fusk – Begäran om återbrytande på grund av ny utredning – Avslag på ansökan om återbrytande
13.9.2019
Barnskydd – Ändring av platsen för vård utom hemmet – Hörande av barn – Hörande av delaktiga i ärendet – Utelämna hörandet – Tillämplig lag – Procedurfel
13.9.2019
Markanvändning och byggande – Undantag – Förenings besvärsrätt – Rätt att anföra besvärsgrunder
12.9.2019
Utlänningsärende – Familjeåterförening – Försörjningsförutsättning – Fastställande av försörjningsförutsättningen – Familjemedlemmars på olika grunder ansökta uppehållstillstånd – Familj som bor i gemensamt hushåll
11.9.2019
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet – Fusion över statsgränserna – Skattepliktig inkomst – Kontinuitetsprincipen – Regleringsprovision och garantiarvode – Låne- och borgensförbindelser som getts under de fusionsföregående skatteåren

Korta referat

13.9.2019
Hälsoskydd – Boendehälsa – Sanitär olägenhet – Skyldighet att avhjälpa sanitär olägenhet – Buller – Bullermätning – Helhetsbedömning – Bostadslägenhet – Restaurangbuller – Musikbuller – Karaoke

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden