Årsboksbeslut

17.6.2019
Markanvändning och byggande – Bygglov – Förlängning av bygglov för slutförande av arbetet – Påbörjande av byggnadsarbetet – Inledande möte – Anmälan om påbörjande av byggnadsarbete – Skydd för berättigade förväntningar
12.6.2019
Förvaltningstvistemål – Avtal om närståendevård – Vård- och serviceplan som bilaga till avtalet – Anteckning i planen om att rätten till personlig assistens upphör – Skilda beslut om personlig assistens – Avtalets och beslutens åtskildhet
12.6.2019
Barnskydd – Omhändertagande – Jäv – Direktör för barnskyddet – Utredningsbegäran som gäller barnets förälder – Muntlig behandling i förvaltningsdomstolen av ansökan om omhändertagande – Rättvis rättegång
12.6.2019
Miljötillstånd – Stenbrytning och -krossning – Transport av stenmaterial – Trafik på en för allmän trafik avsedd led – Buller – Oskäligt besvär – Tillståndsbestämmelsernas tillräcklighet
10.6.2019
Begäran om förhandsavgörande till unionens domstol – Konkurrensärende – Fatalietid för framställning om påföljdsavgift – Preskription av framställning om påföljdsavgift – Bestämmande av konkurrensbrottets varaktighet – Misstänkt anbudskartell i kraftledningsentreprenad – Entreprenadanbud – Entreprenadavtal – Fullföljande av skyldigheterna enligt entreprenadavtalet

Korta referat

24.5.2019
Vägmärke – Samtycke – Enskild väg – Ridning – Vägtrafiklagen – Lagen om enskilda vägar

Andra beslut

11.1.2019
Miljötillstånd för en motorsportbana (Åland), om beslutet finns också ett kort referat

Meddelanden