Årsboksbeslut

14.9.2018
Gåvobeskattning – Gängse värde – Aktiens sannolika överlåtelsepris – Inlösenklausul
12.9.2018
Bilskatt – Ansvar för bilskatt – Utländsk leasingbil – Ibruktagning i Finland – Företagsverksamhet – Arbetstagare – Förare
6.9.2018
Offentlig upphandling – Kommunalbesvär – Marknadsdomstolens behörighet – Besvärsförbud
30.8.2018
Vattenhushållningsärende – Anläggning för konstgjort grundvatten – Naturvårdslagen – Nätverket Natura 2000 – SAC-område – Naturtyp (livsmiljö) – Försämringsförbud – Habitatdirektivet – Europeiska unionens domstols rättspraxis
27.8.2018
Service och stöd på grund av handikapp – Färdtjänst – Gravt handikapp – Servicetrafikens bruksfordon – Bristfällig kollektivtrafik

Korta referat

13.9.2018
Kommunal tjänsteinnehavare – Behörighet – Byggnadsinspektör – Lagstadgade behörighetsvillkor – Av kommunen bestämda särskilda behörighetsvillkor – Övergångsbestämmelse
12.9.2018
Medling i arbetstvister – Arbets- och näringsministeriets beslut – Tillfälligt förbud av igångsättande av arbetsinställelse – Förvaltningsbesvär – Beslut i förvaltningsärende – Överklagbarhet

Andra beslut

23.8.2018
Offentlig upphandling (Åland)
23.8.2018
Offentlig upphandling (Åland)

Meddelanden