HFD:2015:47

Två makar hade en gemensam beskattningssammanslutning. När den ena maken avled år 2008, hade den andra makens dödsbo blivit delägare i sammanslutningen. Makarnas tre barn var delägare i dödsboet. Sammanslutningen omfattade fem skogslägenheter, av vilka dödsbodelägarna år 2011 sålde hälften av en skog. Skogsavdragen för denna skogslägenhet hade förbrukats redan under arvlåtarens livstid. Frågan gällde om dödsboets överlåtelsevinst vid beskattningen skulle ökas med de skogsavdrag som förbrukats i sammanslutningen och hur det belopp som i så fall skulle läggas till överlåtelsevinsten skulle beräknas.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att när man beaktade att skogsavdragen i en beskattningssammanslutning gjordes på sammanslutningsnivå, skulle till överlåtelsevinsten från försäljningen av kvotdelen av fastigheten läggas också andra skogsavdrag som förbrukats i sammanslutningen än de som beviljats med stöd av anskaffningsutgiften för den ifrågavarande fastigheten, dock högst de 60 procent av anskaffningsutgiften om vilket bestäms i 46 § 8 mom. i inkomstskattelagen. Överlåtelsevinsten kunde dock ökas endast med de skogsavdrag som sammanslutningen använt sig av under den tid som dödsboet varit delägare i den. Det maximibelopp om 60 procent av anskaffningsutgiften som enligt 46 § 8 mom. i inkomstskattelagen kunde läggas till överlåtelsevinsten skulle beräknas på fastighetens ursprungliga anskaffningsutgift. Det saknade betydelse att enligt en beräkning av skogsavdraget separat för varje fastighet hade det skogsavdrag som hänförde sig till den ifrågavarande fastigheten förbrukats i sin helhet redan under arvlåtarens livstid. På besvär av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt upphävde högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsdomstolens beslut och bestämde att den verkställda överlåtelsebeskattningen skulle sättas i kraft. Skatteåret 2011. Omröstning 4–1.

Inkomstskattelagen 46 § 8 mom.

Inkomstskattelagen 55 § 1, 2 och 3 mom.