HFD:2016:139

Försvarsmakten / flygstaben hade bett om förhandsbeslut av Skatteförvaltningen om huruvida den skulle verkställa förskottsinnehållning på i ansökan avsedda reseförmåner för flyg åt de anställda, deras familjemedlemmar och nära anhöriga.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den av försvarsmakten beviljade reseförmånen för de anställda och deras familjemedlemmar inte kunde anses utgöra i 29 § 1 mom. inkomstskattelagen avsedd skattepliktig inkomst och i 13 § 1 mom. lagen om förskottsuppbörd avsedd lön för vilken försvarsmakten hade varit skyldig att verkställa förskottsinnehållning. Prejudikat. Omröstning 4 -1.

Inkomstskattelagen 29 § 1 momentet

Lagen om förskottsuppbörd 13 § 1 momentet