HFD:2017:82

Till en myndighet hade framställts en begäran om utlämnande av handlingar. Av dessa hade en del genom ett förordnande i en rättegång i ett tvistemål förordnats att hållas hemliga på den grunden att de innehöll affärshemligheter. Sekretessförordnandena hade meddelats med stöd av 10 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar. Ett sådant förordnande kunde gälla endast en rättegångshandling och vara bindande endast i fråga om en sådan. Av lagens förarbeten framgick bland annat att när det gällde affärshemligheter hade avsikten varit att i praktiken ge avgörande betydelse åt vad den som begärt sekretessförordnandet ansåg och hade anfört. I rättegångar hade huvudregeln varit att affärshemligheter skyddats i enlighet med parternas önskemål och det hade inte varit meningen att lagen skulle ändra denna rättspraxis. Av förarbetena framgick vidare att avsikten inte hade varit att handläggningen av ett ärende som gällde meddelande av ett sekretessförordnande ska vara ett orimligt tungrott förfarande.

När en förvaltningsmyndighet med stöd av bestämmelserna i offentlighetslagen bedömde offentligheten av en handling som begärts utlämnad, var utgångspunkten i stället den att varje handling och uppgift bedömdes skilt för sig och att inskränkningarna i offentligheten med beaktande av syftet med offentlighetsprincipen inte fick tolkas extensivt. Ett företags vilja att hemlighålla en handling och den utredning som företaget lade fram till stöd för sin begäran var inte avgörande för bedömningen av om handlingen innehöll affärshemligheter eller inte, utan sekretesskriterierna skulle bedömas objektivt.

De med stöd av lagen om offentlighet i allmänna domstolar meddelade sekretessförordnandena var inte bindande när en förvaltningsmyndighet med stöd av offentlighetslagen avgjorde om samma handlingar skulle utlämnas eller när besvär som gällde en begäran om utlämning av handlingar behandlades i förvaltningsdomstolar. Handlingarnas offentlighet och sekretess hade, som sig bort, bedömts och skulle bedömas självständigt och de sekretessförordnanden som meddelats av en allmän domstol eller de bedömningar som legat till grund för dessa förordnanden skulle inte vara bindande för prövningen.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 20 punkten

Lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar 2 §, 3 § 1 mom. 5 punkten och 10 §