HFD:2020:20

Stadens social- och hälsovårdsnämnd hade beslutat att fortsättningsvis som självrisk för färdtjänst för gravt handikappade uppta det pris för en enkelbiljett som följde Matkahuoltos biljettpriser enligt kilometer. A:s omprövningsbegäran avslogs. Förvaltningsdomstolen avslog A:s kommunalbesvär.

Enligt utredningen i ärendet kostade en vanlig enkelbiljett inom staden i den interna busstrafiken 3,50 euro efter att man övergått till att använda så kallade Waltti-kort. Färdtjänstens klientavgift var däremot enligt nämndens beslut högre än detta på interna resor inom staden som var längre än sex kilometer. Färdtjänstens klientavgift kunde bli högre än priset för en enkelbiljett med Waltti-kort även för resor som överskred kommungränsen.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att social- och hälsovårdsnämndens beslut hade fattats i strid med 6 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 14 §

Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1 § och 2 §

Förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 6 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Petri Helander, Antti Pekkala och Ari Wirén. Föredragande Jukka Vanto.