HFD:2020:140

De vetenskapliga expertutlåtandena gällande en forskningsplan som ingick i en till Finlands Akademi riktad finansieringsansökan var sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 21 punkten i offentlighetslagen.

Finlands grundlag 12 § 2 mom. och 16 § 3 mom.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 1 § 1 mom., 3 §, 9 § 1 mom., 10 §, 17 § 1 och 2 mom., 22 § och 24 § 1 mom. 21 punkten

Se HFD 2019:11

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Tuomas Kuokkanen, Taina Pyysaari, Monica Gullans och Pekka Aalto. Föredragande Mikko Rautamaa.