HFD:2021:41

Marknadsdomstolen hade, i likhet med Patent- och registerstyrelsen (PRS), ansett att det inte rådde risk för förväxling mellan varumärket RUMA och de tidigare varumärkena PUMA (figur) i klasserna 25 och 28.

De ifrågavarande varorna var ofta till salu i handeln och näthandeln så att de olika tillverkarnas varor låg bredvid varandra eller en parallell jämförelse mellan dem var väldigt enkel. Därför skulle i bedömningen av risken för förväxling särskild vikt läggas vid hur likartade märkena var till det yttre i allmänhet och också likheten mellan varorna i allmänhet. En genomsnittskonsument kan i dylika situationer bedömas fästa mindre uppmärksamhet vid ett märkes uttalssätt och innebörd.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg på basis av en helhetsbedömning att varumärket RUMA hos allmänheten medförde risk för förväxling, inbegripet risk för association mellan de jämförbara tecknen. Patent- och registerstyrelsens och marknadsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återförvisades till Patent- och registerstyrelsen för att upphäva registreringen av varumärket RUMA.

Varumärkeslagen (7/1964) 14 § 1 mom. 7 punkten och 6 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Janne Aer, Juha Lavapuro, Ari Wirén och Kristina Björkvall. Föredragande Anne Rautiainen.