HFD:2021:75

A hade planer på P2P-uthyrning (korttidsuthyrning mellan privatpersoner) av den bostad hen ägde tillsammans med sin make. Avsikten var att hyra ut bostaden i högst två veckor under semestern innan makarna hade använt bostaden som sin stadigvarande bostad oavbrutet i två år.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att när en skattskyldig person genom uthyrning överlåter besittningen av den lägenhet hen använder som stadigvarande bostad, innebär det att hen börjar använda bostaden i sin förvärvsverksamhet. Bostaden används inte under denna tid som den skattskyldiges stadigvarande bostad enligt 48 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen. Följaktligen avbryts den två års period som avses i bestämmelsen. Ärendet skulle inte avgöras annorlunda endast på grund av uthyrningens kortvariga natur. Följaktligen är den överlåtelsevinst som bildas av försäljningen av de aktier eller andelar som berättigar till besittning av bostaden inte skattefri inkomst enligt 48 § 1 mom. 1 punkten i inkomstskattelagen och överlåtelseförlusten inte avdragbar enligt 50 § 2 mom. i inkomstskattelagen om den skattskyldige hyr ut lägenheten enligt P2P-modell innan två år har förflutit från att den skattskyldige flyttade in i bostaden.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för skatteåret 2021.

Omröstning 4–1

Inkomstskattelagen 48 § 1 mom. 1 punkten och 50 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Toni Kaarresalo. Föredragande Heidi Jääskeläinen.