HFD:2021:170

En till centralkriminalpolisen riktad begäran att lämna ut handlingar gällde förundersökningsprotokollen i en brottshelhet i anslutning till en organiserad kriminell sammanslutning. I förundersökningsprotokollen ingick uppgifter om personer som var brottsmisstänkta och misstankar om deras medlemskap i en organiserad kriminell sammanslutning. Dessa uppgifter hade varit betydande för genomförandet av förundersökningen och de frågor som utreddes i samband med den. Informationen om en brottsmisstänkt persons misstänkta medlemskap i en organiserad kriminell sammanslutning kunde åtminstone inte i detta sammanhang anses vara sådana uppgifter om någons levnadssätt, deltagande i föreningsverksamhet eller fritidssysselsättningar, familjeliv eller andra med dem jämförbara personliga förhållanden som enligt 24 § 1 mom. 32 punkten i offentlighetslagen är sekretessbelagda.

Eftersom informationen inte var sekretessbelagd var centralkriminalpolisens beslut att inte ge ut förundersökningsprotokollen till den del de gällde namnen på de brottsmisstänkta personer polisen misstänkte vara medlemmar i en organiserad kriminell sammanslutning, lagstridigt.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (offentlighetslagen) 24 § 1 mom. 32 punkten

Se HFD 2021:26

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Robert Utter och Veronica Storträsk. Föredragande Mikko Rautamaa.