HFD:2022:124

A Ab bedrev mervärdesskattepliktig försäljning av produkter som glas- och solglasögon inom optikbranschen. Bolaget sålde även från mervärdesskatt befriade hälso- och sjukvårdstjänster såsom syngranskningstjänster. Bolaget hade inte av sina kunder tagit betalt för syngranskningar utförda av en optiker i samband med köp av glas- eller solglasögon (s.k. kostnadsfria syngranskningar).

Frågan gällde om de anskaffningar som används av optikerna i samband med syngranskningarna är i bolagets från mervärdesskatt befriade användning då när bolaget inte tar separat betalt av sina kunder för den syngranskning som hänger ihop med försäljningen av glas- och solglasögon.

Den skattepliktiga försäljningen av glas- och solglasögon och linserna i samband med dem, förutsätter en syngranskning för att välja och framställa rätt sorts linser. Syftet med den kostnadsfria syngranskingen som en optiker utför är att leda till en skattepliktig försäljning av glas- och solglasögon. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de av bolagets optiker utförda syngranskningarna objektivt sett hänger ihop med den skattepliktiga försäljningen av glas- eller solglasögon och att den kostnadsfria syngranskningen inte utgör någon från bolagets som skattepliktig näringsverksamhet idkad näringsverksamhet separat verksamhet som faller utanför tillämpningsområdet för mervärdesskatt.

De anskaffningar som gjorts för de kostnadsfria syngranskningarna i samband med försäljningen av glas- och solglasögon hade ett direkt och omedelbart samband med den bolagets näringsverksamhet som hörde till mervärdesbeskattningens tillämpningsområde och som berättigade till avdrag.

Bolaget ansågs med stöd av 102 § 1 mom. och 117 § i mervärdesskatten ha rätt att dra av mervärdesskatten för de anskaffningar som hänförde sig till utförandet av syngranskningarna till den del de användes för de kostnadsfria syngranskningarna utförda av optiker i samband med försäljningen av glas- och solglasögon.

Debitering av mervärdesskatt för skatteperioderna 12/2014, 12/2015 och 12/2016.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 18 §, 34 § 1 mom., 102 § 1 mom. 1 punkten och 117 §

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG art. 2.1 a och c, art. 24.1 och art. 168 a

EU-domstolens domar i de sammansatta målen C-108/14 ja C-109/14, Larentia + Minerva och Marenave Schiffahrt (ECLI:EU:C:2015:496) samt i målen C-126/14, Sveda (ECLI:EU:C:2015:712) och C-132/16, Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments (ECLI:EU:C:2017:683)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Joni Heliskoski, Tero Leskinen och Toni Kaarresalo. Föredragande Marita Eeva.