2.10.2014/2934

A, som var en i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården införd legitimerad psykolog och psykoterapeut, tillhandahöll konsultations- och handledningstjänster för sådan hälsovårdspersonal som direkt deltog i patientarbetet inom den offentliga och privata sektorn av vuxen-, barn- och ungdomspsykiatrin, antingen enskilt eller åt personer som arbetade i par eller åt vårdteam. Resultatet av konsultationen och handledningen förmedlades till utredningen och behandlingen av den enskilda patientens hälsotillstånd genom den personal som behandlade patienten.

Trots att A inte själv direkt deltog i arbetet med att behandla patienten, var de konsultations- och handledningstjänster som A tillhandahöll vårdpersonalen och vilka gällde behandlingen av en enskild patient eller patientfall sådana tjänster som hänförde sig till behandlingen av patienten. Genom dessa tjänster försökte man diagnostisera, behandla och såvitt möjligt bota sjukdomar eller brister i hälsan. Konsultations- och handledningstjänsterna skulle därför betraktas som sådana hälso- och sjukvårdstjänster som är befriade från skatt enligt mervärdesskattelagen och mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG. A skulle inte betala skatt för försäljningen av tjänster som hänförde sig till behandlingen av dessa patienter.

Förhandsavgörande för tiden 22.3.2013–31.12.2014

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 34 § 1 mom., 35 § och 36 § 5 punkten

Rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EG artikel 2.1.a och 2.1.c samt 132.1.b och 132.1.c

Unionens domstols dom i målen C-45/01, Dornier, C-212/01, Unterpertinger, C-307/01, D´Ambrumenil och Dispute Resolution Services, C-106/05, L.u.P. Och C-262/08, CopyGene

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Halén, Eila Rother, Hannele Ranta-Lassila, Timo Viherkenttä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande var Marita Eeva.