HFD:2013:39

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till om A Ab skulle betala mervärdesskatt för försäljning till B Ab av de läkartjänster som avsågs i A Ab:s ansökan om förhandsavgörande. Tjänsterna skulle tillhandahållas i B Ab:s verksamhetsenhet i en kommunal hälsovårdscentral, eftersom B Ab skulle sälja läkartjänsterna vidare till kommunen som en del av den helhet av tjänster som B Ab producerade med kommunen som beställare. De läkare som utförde hälso- och sjukvårdstjänsterna var legitimerade yrkesutbildade personer, som var införda i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Med hänsyn till bestämmelserna i mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG om försäljning av skattefria hälso- och sjukvårdstjänster, unionsdomstolens rättspraxis som gällde tolkningen av dessa bestämmelser samt tjänsternas karaktär och syfte, betraktades de läkartjänster som A Ab producerade och sålde till B Ab som sådana hälso- och sjukvårdstjänster som var befriade från skatt enligt mervärdesskattelagen och -direktivet. A Ab skulle såldes inte betala mervärdesskatt för försäljningen av nämnda läkartjänster till B Ab.

Centralskattenämndens förhandsavgörande för tiden 12.10.2011–31.12.2012.

Mervärdesskattelagen 1 § 1 mom. 1 punkten, 34 § 1 mom., 35 § och 36 § 5 punkten (1767/1995)
Rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt artikel 132.1.b och 132.1.c samt artiklarna 133 och 134
Lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) 2 §, 3 § och 4 §
Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) 2 §
Unionens domstols domar C-79/09, kommissionen mot Nederländerna, C-262/08, CopyCene, C-434/05, Horizon College, C-106/05, L.u.P., C-395/04, Ygeia, C-498/03, Kingscrest Associates och Montecello, C-443/04 och C-444/04, Solleveld och van den Hout-van Eijnsbergen, C-307/01, d'Ambrumenil och Dispute Resolution Services, C-45/01, Dornier, C-141/00, Kügler och C-353/85, kommissionen mot Förenade Kungariket

Se även HFD 2012:87.
Jfr HFD 29.4.2009 L 1043.