HFD:2014:14

En person (A) som led av sjukdomen MS hade en sambo, som även var hennes personliga assistent. A hade beviljats högst 18 timmar personlig assistans i veckan. Personlig assistans i hemmet behövdes främst för matlagning, tvätt, städning och och injicering av läkemedel.

Makarna gjorde i december 2011 en två veckor lång semesterresa till Teneriffa. De bodde på hotell med halvpension. Kostnaden för resan uppgavs vara 1 196 euro per person, utan halvpension. Den personliga assistenten fick assistentlön för den tid som resan tog i anspråk. Ansökan om ersättning av den personliga assistentens resekostnader avslogs av kommunens tjänsteinnehavare. Begäran om omprövning av tjänsteinnehavarens beslut avslogs av den behöriga kommunala nämnden och förvaltningsdomstolen avslog de besvär som anfördes över nämndens beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att en semesterresa till utlandet i och för sig kan anses höra till sådan normal livsföring som avses i 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp, men ansåg att en del av den gemensamma resan skulle betraktas som semesterresa för den personliga assistenten. Betydelsefulla faktorer vid bedömningen av om assistentens resekostnader skulle anses vara nödvändiga och skäliga på det sätt som avses i 8 d § 2 mom. 1 punkten i lagen om service och stöd på grund av handikapp var resmålet, resans pris och behovet av personlig assistans under resan. Hotellinkvarteringen och halvpensionen tydde på att hjälpbehovet främst hade hänfört sig till att hjälpa A att röra sig, samt till de läkemedelsinjektioner som hon skulle få. Hänsyn togs också till att maken hade fått assistentlön för den tid som resan tagit i anspråk, trots att hjälpbehovet under resan inte var likadant eller lika stort som hemma. Under dessa omständigheter skulle som nödvändiga och skäliga resekostnader för assistenten betraktas en åttondel (1/8) av resans pris.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 1 §, 3 § 2 mom. (981/2008), 8 § 2 mom. (134/2010), 8 c § (981/2008) 1, 2 och 4 mom. och 8 d § (981/2008) 1 mom. och 2 mom. 1 punkten.