HFD:2015:59

Den kommunala pensionsanstalten Keva hade med X Ab ingått ett hyresavtal om en underjordisk parkeringsanläggning i absoluta centrum av Helsingfors. Enligt hyresavtalet betalade X Ab till Keva ett betydande belopp i kapitalhyra, som indexjusterades enligt vad som närmare bestämdes i avtalet. Hyresgästen fick hela avkastningen av den parkeringsverksamhet och övriga med parkeringsverksamheten förknippade verksamhet som hyresgästen bedrev i det uthyrda objektet.

Marknadsdomstolen ansåg att avtalet mellan Keva och X Ab var ett avtal om administration av parkeringsanläggningar. Genom avtalet hade X Ab förbundit sig att sköta och hålla de ifrågavarande parkeringsanläggningarna mot ett vederlag som var parkeringsavgifterna. Marknadsdomstolen avvisade dock besvären på den grunden att de anförts för sent och avslog Kevas yrkande om ersättning av rättegångskostnader.

I motsats till marknadsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att avtalet mellan Keva och X Ab inte var ett upphandlingsavtal eller ett avtal om nyttjanderätt till tjänster. Keva hade som investeringstillgångar köpt de aktier som gav rätt till besittningen av parkeringsanläggningarna. I avtalet var det fråga om uthyrning av lokalerna till en utomstående, likaså i investeringssyfte.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde marknadsdomstolen beslut till de del som Keva anfört besvär över beslutet och bestämde att de bolag som varit ändringssökande i marknadsdomstolen solidariskt skulle ersätta Kevas rättegångskostnader i marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 1 mom. och 8 § 1 mom.

Förvaltningsprocesslagen 74 § 1 mom.