HFD:2019:63

Frågan gällde om den konkurrensutsättning staden ordnat för skol- och daghemsfotografering var offentlig upphandling i enlighet med lagen om offentlig upphandling (348/2007).

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med marknadsdomstolen att ramavtalet mellan staden och den valda tjänsteleverantören utgjorde en i 5 § 6 punkten i lagen om offentlig upphandling avsedd tjänstekoncession.

I det föreliggande ärendet som gällde anordnande av fotograferingstjänster var det fråga om en uppgift som staden hade åtagit sig. Staden hade ett intresse i att tjänsterna ordnades och att de skaffades på ett helhetsekonomiskt förmånligt sätt avseende pris och kvalitet på det sätt som staden stipulerat i sin anbudsförfrågan. Kravet på att tjänsten utförs mot ersättning är en förutsättning för att definitionen för ett avtal gällande offentlig upphandling uppfylls. I detta fall uppfylldes definitionen och tjänsteleverantören tog på sig den risk som anslöt till utnyttjandet av tjänsten.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007) 5 § 1, 4 och 6 punkterna

Unionens domstols domar C-451/08 Helmut Müller (EU:C:2010:168, styckena 48 och 49 i domen), C-271/08 komissionen v. Tyskland (EU:C:2010:426, stycke 75) och C-269/14 Folkpensionsanstalten (EU:C:2015:329, styckena 28 och 31–33 i domen)

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Anne E. Niemi, Leena Äärilä, Timo Räbinä och Anne Nenonen. Föredragande Hannamaria Nurminen.