HFD:2019:141

Närings-, trafik- och miljöcentralen hade beviljat staden stöd för ett allmännyttigt projekt enlig programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 – 2020. Närings-, trafik- och miljöcentralen hade inte godkänt mervärdesskatten som en godtagbar kostnad för stödet på den grunden att staden enligt 130 § i mervärdesskattelagen hade rätt till återbäring för den skatt som ingår i en anskaffning och från vilken avdrag inte får göras.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att mervärdesskatten i det aktuella fallet enligt 130 § i mervärdesskattelagen återbärs i sin helhet åt dem som ansökt om stöd. Staten kunde inte anses återkräva det återburna mervärdesskattebeloppet av en enskild kommun på den grunden att den mervärdesskatt som återbärs till kommunfältet som helhet beaktas i penningtransaktionerna mellan staten och kommunerna. Därför blir mervärdesskattens andel av projektkostnaderna inte en slutlig utgift för sökanden. På dessa grunder var mervärdesskattens andel inte en godtagbar kostnad för stödet.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 artikel 65.1 och artikel 69.3 c

Lagen om stödjande av landsbygdens utveckling 4 § och 25 §

Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden

Mervärdesskattelagen 130 §

Se även HFD 2019:57

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Tero Leskinen. Föredragande Anne Laine.