HFD:2020:11

Enligt 3 § 1 punkten i beställaransvarslagen avses med beställare bland annat en i 3 § i handelsregisterlagen avsedd näringsidkare som är skyldig att göra en i paragrafen avsedd grundanmälan, samt ett motsvarande företag som är verksamt i utlandet. Det utländska bolagets bolagsform (Aktiengesällschaft) motsvarade ett i 3 § 1 mom. 1 punkten i handelsregisterlagen avsett aktiebolag. Därför skulle bolaget anses vara en i 3 § 1 punkten i beställaransvarslagen avsedd beställare.

För att utreda om bolaget i Finland idkade i 2 § i beställaransvarslagen avsedd verksamhet hade regionförvaltningsverket med stöd av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen kunnat förplikta bolaget att med hot om vite inlämna en lista över de företag med vilka bolaget har haft avtal om hyrd arbetskraft eller underleverans för det arbete som utförts i Finland under den i beslutet angivna tidpunkten.

Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen) 1 §, 2 §, 3 § 1 punkten och 12 § 1 mom.

Handelsregisterlagen 3 § 1 mom. 1 punkten

Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen 4 §, 14 § och 15 §

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Leena Äärilä, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Tero Leskinen. Föredragande Stina-Maria Lund.