HFD:2020:122

Kommunfullmäktige hade godkänt en detaljplaneändring, vars syfte var att ändra en del av den ikraftvarande detaljplanens område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU-7) till två tomter för fristående småhus med egen strand.

Som en följd av planeändringen minskade de detaljplanerade rekreationsområdenas areal rätt lite i kvadratmeter. Arealminskningen var ändå proportionellt sett betydande för att det inom det ikraftvarande detaljplaneområdet redan från tidigare fanns knappt med rekreationsområden. I samband med planeändringen hade möjligheten att anvisa ersättande områden för rekreation inte utretts.

I bedömningen av om de i detaljplanen anvisade rekreationsområdena är tillräckliga är det av betydelse vilka faktiska möjligheter områdets invånare har att utnyttja områdena för rekreation.

Möjligheterna att använda de i den ikraftvarande detaljplanen anvisade rekreationsområdena för rekreation var ytterst begränsade bland annat på grund av deras placering till stora delar inom havsöversvämningsområden och den övriga markanvändningen på områdena. VU-7 -området som var föremål för planeändringen utgjorde det största enhetliga området anvisat för rekreationsbruk inom det ikraftvarande detaljplaneområdet. Området hade därför särskild betydelse genom att tjäna som rekreationsområde för hela detaljplaneområdet.

Med ytterligare beaktande av den utredning som erhållits om möjligheterna att bebygga planeändringsområdet och om övriga omständigheter, fanns det i ärendet inte sådana markanvändningsgrunder, som med beaktande av kraven på en detaljplans innehåll som helhet bedömda, särskilt hade talat för att anvisa planeändringsområdet för bostadsbygge i stället för rekreation.

Detaljplaneändringen stred mot kraven på en detaljplans innehåll gällande tillräckliga rekreationsområden och en trivsam livsmiljö.

Markanvändnings- och byggnadslagen 54 § 2 mom.

Kommunallagen 135 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Jaakko Autio, Pekka Aalto och Juha Lavapuro. Föredragande Petri Hellstén.