HFD:2021:57

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra om Folkpensionsanstaltens upphandling av resor och tjänster som av Folkpensionsanstalten ersätts från sjukförsäkringen var tjänsteupphandlingskontrakt enligt 4 § 4 punkten eller tjänstekoncession enligt 4 § 7 punkten i lagen om offentlig upphandling.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att avtalshelheten uppfyllde kriterierna för tjänstekoncession avseende överföring av tillhandahållandet och administreringen av tjänsterna samt uppkomsten av vederlag.

Enligt avtalshelheten får tjänsteproducenten regional ensamrätt på att producera de taxiresor folkpensionsanstalten ersätter och tjänsteproducenten utsätts inte för någon av andra producenters konkurrens orsakad risk. Tjänsteproducenten erhåller vederlag för att uträtta tjänsten huvudsakligen direkt av Folkpensionsanstalten i form av betalningsarvode och transportersättning.

Klienten betalar en självriskandel av transportersättningen och risken gällande klientens betalningsoförmåga är i förhållande till avtalshelheten obetydlig. Tjänsteproducenten kan själv fastställa rabattprocenten för resekostnaderna och i ersättningspriset beakta bland annat investeringar som gjorts för att verkställa tjänsteproduktionen och olika kostnader i anslutning till den. Det kan anses osannolikt att efterfrågan på taxiresor som ersätts av Folkpensionsanstalten skulle minska under avtalsperioden. Tjänsteproducenten kan inte heller i övrigt anses vara utsatt för osäkerhetsfaktorer på marknaden i sådan omfattning att ombesörjandet av tjänstehelheten skulle innebära en större än obetydlig risk för förlust för tjänsteproducenten.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg, i motsats till marknadsdomstolen, att den till verksamheten anslutna ekonomiska risken för att alla investeringar som gjorts för att genomföra tjänsterna och kostnaderna i anslutning till dem inte fås tillbaka under normala verksamhetsformer, inte överförs på tjänsteproducenten. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det var fråga om ett tjänsteupphandlingskontrakt och upphävde marknadsdomstolens beslut.

Lag om offentlig upphandling och koncession 4 § 4 punkten och 7 punkten

Se och jmfr. HFD 2016:37

Ärendet har avgjorts av jusititeråden Irma Telivuo, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen, Joni Heliskoski och Toni Kaarresalo. Föredragande Saija Laitinen.