HFD:2024:34

A hade begärt att Google skulle ta bort flera sökresultatslänkar, som ledde till olika nyhetsmediers år 2010 publicerade artiklar gällande A:s efterlysning, som gick att hitta på hens namn. I och med Googles vägran hade biträdande dataombudsmannen förelagt Google att tillmötesgå sökandens begäran. Förvaltningsdomstolen hade med anledning av Googles besvär upphävt biträdande dataombudsmannens beslut.

Ärendet gällde med anledning av dataombudsmannens besvär om biträdande dataombudsmannen hade kunnat förelägga Google att tillmötesgå sökandens begäran. I och med detta skulle det först bedömas om Google som personuppgiftsansvarig hade visat att denne fortsättningsvis hade rätt att behandla ifrågavarande uppgifter.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det för sökmotorers del var berättigat att behandla uppgifter då internetanvändarnas rätt att ta del av den ifrågavarande informationen vägde tyngre än den persons som begärt att uppgifterna tas bort rätt till skydd för sitt privatliv och sina personuppgifter. För bedömandet av detta skulle en intresseavvägning mellan dessa intressen utföras vid vilken det vid tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen skulle beaktas EU-domstolens och Europeiska människorättsdomstolens rättspraxis.

På det sätt som framgår av avvägningen i motiveringen till sitt beslut bedömde högsta förvaltningsdomstolen att Google inte hade framställt tillräckliga grunder för att påvisa att allmänhetens intresse att ta del av de ifrågavarande uppgifterna vägde tyngre än utgångspunkten av sökandens rätt till skydd av sitt privatliv och sina personuppgifter. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och biträdande dataombudsmannens beslut sattes i kraft till de delar som besvären gällde.

Europeiska unionens grundrättighetsstadga art. 7, 8.1 och 11

Europeiska människorättskonventionen art. 8.1 och 10.1

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) art. 1.2, 5, 6.1 f, 17.1 a, c och d, 17.3 a och 21.1

EU-domstolens domar (stora avdelningen) i målen Google Spain och Google (C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317), GC m.fl. (C 136/17, ECLI:EU:C:2019:773) och TU och RE (C-460/20, ECLI:EU:C:2022:962)

Europeiska människorättsdomstolens dom Eerikäinen m.fl. mot Finland (10.2.2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0210JUD000351402), dom Egeland och Hanseid mot Norge (16.4.2009, ECLI:CE:ECHR:2009:0416JUD003443804), dom (stora avdelningen) von Hannover mot Tyskland (nr 2) (7.2.2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD004066008), dom (stora avdelningen) Axel Springer AG mot Tyskland (7.2.2012, ECLI:CE:ECHR:2012:0207JUD003995408), dom (stora avdelningen) Bédat mot Schweiz (29.3.2016, ECLI:CE:ECHR:2016:0329JUD005692508), dom (stora avdelningen) Satakunnan Markkinapörssi Oy och Satamedia Oy mot Finland (27.6.2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0627JUD000093113), dom Axel Springer SE och RTL Television GmbH mot Tyskland (21.9.2017, ECLI:CE:ECHR:2017:0921JUD005140512), dom M.L. och W.W. mot Tyskland (28.6.2018, ECLI:CE:ECHR:2018:0628JUD006079810) och dom (stora avdelningen) Hurbain mot Belgien (4.7.2023, ECLI:CE:ECHR:2023:0704JUD005729216)

Se även HFD 2018:112

Ärendet har avgjorts av president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Mika Seppälä, Kari Tornikoski, Tuomas Kuokkanen och Joni Heliskoski. Föredragande Paul Karlsson.