HFD:2024:84

Skatteförvaltningen hade på myndighetens initiativ av ett gemensamt ägt skogsbruk bildat en skogssammanslutning. Sammanslutningen hade tilldelats FO-nummer och sammanslutningens uppgifter hade antecknats i företags- och organisationsdatasystemet. Den ena av sammanslutningens delägare motsatte sig bildandet av en skogssammanslutning. Skatteförvaltningen gav på hens begäran ett beslut som var avsett att vara överklagbart.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att uppgifterna i registret över företags- och organisationsnummer inte som sådana har någon direkt rättsverkan. Det huruvida kapitalinkomsten från det skogsbruk som bedrivs på ifrågavarande fastighet ska delas mellan de som delägare antecknade personerna för beskattning samt deras andelar av denna inkomst och ansvar över sammanslutningens skatter avgörs först i samband med att beskattningen verkställs. Det att nämnda uppgifter hade antecknats i företags- och organisationsdatasystemet skulle ses som en registerteknisk åtgärd. Skatteförvaltningens beslut gick inte att överklaga.

Inkomstskattelagen 4 § 1 mom. 2 punkten

Företags- och organisationsdatalagen 2 § 1 mom. 7 punkten, 3 § 1 mom. 7 punkten, 9 §, 17 § 1 mom. , 18 §

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 6 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Tero Leskinen. Föredragande Turo Lehtonen.