HFD:2024:86

Rätten för ett barn som vårdades utom hemmet att hålla kontakt med sina föräldrar hade begränsats och barnets förälder besvärade sig över myndighetens beslut. Barnets förälder hade inte anlitat ett biträde i förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolens beslut borde ha delgetts föräldern bevisligen.

Lagen om rättegång i förvaltningsärenden 90 § 1 och 2 mom.

Förvaltningslagen 60 § 1 mom.

Barnskyddslagen 62 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 63 §

Europeiska människorättsdomstolens domar A.S. v. Norge 17.12.2019 och Cinta v. Rumänien, 18.2.2020

Se HFD 2023:46 och 2023:68

Ärendet har avgjorts av justitieråden Anne E. Niemi, Janne Aer, Petri Helander, Juha Lavapuro och Robert Utter. Föredragande Milla Wartiovaara.