ACA-Europe

Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union (ACA-Europe) är en förening som grundades år 2001 att fungera som ett forum mellan medlemsstaternas högsta förvaltningsdomstolar och Europeiska unionens domstol. Till föreningen hör även som gäster Storbritanniens, Norges och Schweiz högsta domstolar samt som observatörer de högsta förvaltningsdomstolarna i Albanien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Förutom Europeiska unionens domstol omfattar nätverket ACA-Europe totalt 34 europeiska länder.

Föreningens mål är att bland domarna i Europas högsta förvaltningsdomstolar främja förståelsen för unionsrätten och verksamheten vid övriga högsta förvaltningsdomstolar när de tillämpar unionsrätten inom sitt behörighetsområde. ACA-Europe organiserar seminarier och bedriver forskning relaterad till rättspraxis. Verksamheten omfattar även ett utbytesprogram för domare samt upprätthållande av en offentlig databas över medlemsdomstolarnas beslut om unionsrätt. Föreningens sekretariat finns i Bryssel, Belgien.

Finlands ordförandeperiod 2023–2025

Högsta förvaltningsdomstolen innehar för första gången styrelseordförandeskapet för ACA-Europe, föreningen för Europas högsta förvaltningsdomstolar från 27 juni 2023 till 28 maj 2025.

Under Finlands ordförandeperiod kommer sammanlagt sex seminarier att hållas, varav två i Finland.

Material från seminarierna och annan aktuell information från ordförandeskapet kommer att publiceras på HFD:s engelskspråkiga webbplats .

Läs mer om ACA-Europe på engelska.

Publicerad 27.6.2023