Notarier och specialsekreterare med sina kategorier av ärenden

När ett rättsskipningsärende har blivit anhängigt i högsta förvaltningsdomstolen, svarar en notarie eller en specialsekreterare på ifrågavarande avdelning för de första beredningsåtgärderna.

Notarierna eller sekreterarna ger inte råd i juridiska frågor.

Ansvarig notarie

Nina Äikäs, 029 56 40216

 • Konkurrensärenden och offentlig upphandling
 • Elmarknaden
 • Datakommunikation
 • Handlingars offentlighet och dataskydd

Notarier

Nina Hytönen, 029 56 40368

 • Vägärenden
 • Miljöskydd (bl.a. ärenden som avses i miljöskyddslagen, lagen om utsläppshandel eller kärnenergilagen)
 • Ärenden som avses i avfallslagen
 • Hälsotillsyn
 • Vattenärenden
 • Ärende som avses i lagen om vattentjänster
 • Marktäktsärenden
 • Naturvård
 • Djurskydd
 • Gruvdrift
 • Jakt och fiske
 • Renskötsel

Krista Lappalainen, 029 5640 359

 • Skatter
 • Fordonsskatter och -avgifter
 • Tullärenden

Johanna Jokela, 029 56 40283

 • Ärenden som gäller återbrytande av försäkringsdomstolens beslut
 • Behovsprövade och övriga statsandelar och -stöd
 • Styrning av jordbruksproduktionen och stödåtgärder genom EU:s strukturfonder
 • Rättshjälp
 • Rättegångsavgift
 • Jämlikhetsärenden
 • Undervisnings- och bildningsväsendet
 • Ärenden som gäller statliga tjänstemän
 • Skjutvapenärenden
 • Kyrkliga ärenden
 • Omhändertagandeärenden (sökande av ändring i Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstols beslut)

Nora Kurenkunnas, 029 56 40302

 • Välfärdsområdets ärenden
 • Kommunala ärenden
 • Omhändertagandeärenden (sökande av ändring i Tavastehus och Östra Finlands förvaltningsdomstols beslut)

Eeva Ryytty, 029 56 40277

 • Juridiska personer och industriella rättigheter (bl.a. patent och varumärken) samt domännamn
 • Arbetskraftsärenden
 • Ärenden som gäller Åland
 • Bostadsproduktion och bostadsärenden
 • Läkemedelsärenden och apoteksväsendet
 • Omhändertagandeärenden (sökande av ändring i Helsingfors, Vasa och Ålands förvaltningsdomstols beslut)
 • Ärenden som gäller näringsverksamhet (bl.a. Övervakning av finansmarknaden och Försäkringsverksamhetrahoitus)

Emilia Smolander, 029 56 40294

 • Markanvändnings- och byggärenden
 • Planärenden
 • Fastighetsärenden
 • Byggnadsskydd

Specialsekreterare

Salla Linnavirta, 029 56 40218

 • Ärenden som gäller allmän förvaltning (bl.a. betalningsbefrielse och befolkningsdata)
 • Ärenden som gäller social trygghet
 • Mentalvårdsärenden
 • Ärenden som gäller näringsverksamhet (bl.a. fastighets- och bostadsförmedling, Tillämpning av bokföringslagstiftningen och serveringstillstånd och detaljhandel med alkohol)
 • Trafik och kommunikation (bl.a. körrätt och yrkeskörtillstånd)
 • Fångvårdsärende
 • Sociala ärenden (bl.a. ersättande av kostnader för barnskydd och specialomsorger om utvecklingsstörda)
 • Beviljande av stöd för närståendevård
 • Handikappservice
 • Hälso- och sjukvård (bl.a. utövande av yrken inom hälso- och sjukvården)

Utlännings- och medborgarskapsärenden

Kundtjänst 029 56 40379

Ansvarig notarie

Riitta Vaartio 029 56 40235

Publicerad 4.6.2024