Notarier med sina kategorier av ärenden

När ett rättsskipningsärende har blivit anhängigt i högsta förvaltningsdomstolen, svarar en notarie på ifrågavarande avdelning för de första beredningsåtgärderna, särskilt för att förklaringar och genmälen begärs in av domstolen. Notarierna ger inte råd i juridiska frågor.

Ansvarig notarie Nina Äikäs, 029 56 40216

 • Datakommunikation
 • Elmarknaden
 • Konkurrensärenden och offentlig upphandling
 • Handlingars offentlighet och dataskydd
 • Mentalvårdsärenden
 • Ärenden inom allmän förvaltning (bl.a. fångvård, befolkningsdata, och betalningsbefrielse)
 • Arbetskraftsärenden (bl.a. lönegaranti och arbetarskydd)
 • Ärenden som gäller utövande av näring (bl.a. serveringstillstånd, detaljhandel med alkohol och handel med livsmedel)
 • Trafik och kommunikation (bl.a körrätt och körtillstånd för yrkestrafik)
 • Bolagsrättsliga förvaltningsåtgärder
 • Elsäkerhet
 • Bostadsproduktion och bostadsärenden
 • Prövningsbaserade och andra statsandelar och -bidrag
 • Styrning av jordbruksproduktionen och stödåtgärder genom EU:s strukturfonder
 • Skjutvapenärenden

Johanna Jokela, 029 56 40283

 • Utkomststöd och återkrav av utkomststöd
 • Rättshjälp
 • Ärenden som gäller återbrytande av försäkringsdomstolens beslut
 • Ärenden som gäller statliga tjänstemän
 • Kyrkliga ärenden
 • Jämlikhetsärenden
 • Undervisnings- och bildningsväsendet
 • Handikappservice
 • Omhändertagandeärenden (sökande av ändring i Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstols beslut)

Nina Hytönen, 029 56 40368

 • Miljöskydd (bl.a. ärenden som avses i miljöskyddslagen, lagen om utsläppshandel eller kärnenergilagen)
 • Ärende som avses i lagen om vattentjänster
 • Hälsotillsyn
 • Vattenärenden
 • Gruvdrift
 • Marktäktsärenden
 • Naturvård
 • Renskötsel
 • Jakt och fiske
 • Vägärenden
 • Djurskydd
 • Ärenden som avses i avfallslagen

Atte Hyväkkä, 029 5640 359

 • Skatter
 • Fordonsskatter och -avgifter
 • Tullärenden

Nora Kurenkunnas, 029 56 40302

 • Avslutande av omhändertagande av barn
 • Begränsning av kontakter
 • Kommunala ärenden
 • Omhändertagandeärenden (sökande av ändring i Tavastehus och Östra Finlands förvaltningsdomstols beslut)

Eeva Ryytty, 029 56 40277

 • Socialärenden (bl.a. ersättning av barnskyddskostnader, specialomsorger om utvecklingsstörda)
 • Ärenden som gäller Åland
 • Läkemedelsärenden och apoteksväsendet
 • Juridiska personer och industriella rättigheter (bl.a. patent och varumärken) samt domännamn
 • Omhändertagandeärenden (sökande av ändring i Helsingfors, Vasa och Ålands förvaltningsdomstols beslut)
 • Stöd för närståendevård
 • Hälso- och sjukvård (bl.a. utövning av yrke inom hälso- och sjukvården)

Utlännings- och medborgarskapsärenden

Kundtjänst 029 56 40379

Riitta Vaartio 029 56 40235

Publicerad 2.6.2023