17.2.2016/524

Taxitillstånd – Överföring av taxitillstånd – Aktiebolags rätt att fortsätta trafiken – Trafik­ansvarig persons död – Dödsbo – Majoritetsdelägare

Givet: 17.2.2016
Liggarnummer: 524
Diarienummer: 658/2/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T524

A hade haft ett taxitillstånd, som med ett beslut av NTM-centralen år 2011 hade överförts på B Ab, av vars aktier A ägde 52 procent och A:s två söner vardera 24 procent. Trafikansvarig i B Ab var A.

B Ab hade år 2013 ansökt om ändring av den trafikansvarige i bolaget, eftersom A hade avlidit i oktober 2012. NTM-centralen hade med stöd av bland annat 23 § 1 mom. i taxitrafiklagen beviljat B Ab rätt att fortsätta trafiken under 18 månader från A:s dödsdag räknat. Förvaltningsdomstolen hade avslagit B Ab:s besvär över NTM-centralens beslut.

Enligt detaljmotiveringen till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 11 § i lagen om taxitrafik (RP 72/2011 rd) är huvudregeln fortfarande att taxitillstånd inte får överlåtas för att användas av någon annan, oberoende av om överlåtaren är en fysisk eller en juridisk person. Förbudet behövs för att antalet tillstånd är begränsat och tillstånd beviljas av myndigheterna. Överlåtelse av ett tillstånd på en annan underlättas alltså enligt huvudregeln fortfarande inte av att taxiverksamheten bedrivs i bolagsform. Med hänsyn till 11 § och 23 § 1 mom. i lagen om taxitrafik samt lagens i propositionen konstaterade syfte, ansågs fristen i 23 § 1 mom. i lagen om taxitrafik vara tillämplig på B Ab:s situation. Eftersom B Ab inte efter A:s död hade rätt att fortsätta trafiken längre tid än vad som föreskrivs i 23 § 1 mom. i lagen om taxitrafik, avslog förvaltningsdomstolen B Ab:s besvär. Omröstning 4–1.

Lagen om taxitrafik 11 § och 23 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Leena Äärilä, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Leo Kaasinen.

 
Publicerad 17.2.2016