26.5.2016/2374

Utlänningsärende – Uppehållstillstånd – Familjeband – Behörig förvaltningsdomstol – Besvärsrätt

Givet: 26.5.2016
Liggarnummer: 2374
Diarienummer: 1174/3/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T2374

Högsta förvaltningsdomstolen hade att på besvär av A, som sökt uppehållstillstånd, avgöra om förvaltningsdomstolen på besvär av den minderåriga anknytningspersonen B hade kunnat upphäva Migrationsverkets beslut, med vilket anknytningspersonens far A hade beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband.

Till Migrationsverkets beslut hade fogats en besvärsanvisning till Helsingfors förvaltningsdomstol. När Migrationsverket fattade sitt beslut hade den minderåriga anknytningspersonen och anknytningspersonens vårdnadshavare befunnit sig i Finland och varit bosatta i Vasa förvaltningsdomstols domkrets, medan sökanden hade bott utomlands. Trots den felaktiga besvärsanvisningen hade Vasa förvaltningsdomstol följaktligen med stöd av 192 § 2 mom. i utlänningslagen varit behörig att behandla besvären över Migrationsverkets beslut.

Ett ärende som gäller uppehållstillstånd på grund av familjeband har en direkt inverkan på familjemedlemmars möjlighet att leva familjeliv tillsammans i Finland. Anknytningspersonen eller hans vårdnadshavare, som utövade talan för den minderåriga anknytningspersonens räkning, skulle anses ha rätt att anföra besvär också över det beslut med vilket en familjemedlem till anknytningspersonen hade beviljats uppehållstillstånd på grund av familjeband. För detta talade också allmänna rättsskyddssynpunkter. Migrationsverket gällde anknytningspersonens, som befann sig i Finland, rätt och fördel på det sätt som avses i 6 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen. Följaktligen borde förvaltningsdomstolen ha prövat B:s besvär över Migrationsverkets beslut.

Utlänningslagen 62 §, 190 § 1mom. Och 192 § 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 6 § 1 mom., 14 § 1 och 2 mom. samt 17 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Pellonpää, Anne E. Niemi, Sakari Vanhala, Janne Aer och Petri Helander. Föredragande Suvi Leskinen.

 
Publicerad 26.5.2016