30.8.2016/3593

Skatteförvaltningen hade med stöd av bland annat 21 § i lagen om beskattningsförfarande och med hänvisning till en tidigare begäran om uppgifter, den tilläggsutredning som Skatteförvaltningen sänt bolaget samt de samtal som förts i saken skriftligen uppmanat bolaget att låta Skatteförvaltningen ta del av det material som preciserades i uppmaningen. Till den skriftliga uppmaningen hade fogats besvärsanvisning enligt 47 § i förvaltningslagen och 14 § i förvaltningsprocesslagen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den skriftliga uppmaning om att materialet skulle lämnas ut för jämförelseuppgiftsgranskning som Skatteförvaltningen gett efter en tidigare begäran om att få tal del av uppgifterna och efter samtal om saken var ett i 3 kap. 23 a § 1 mom. (875/2012) i lagen om beskattningsförfarande avsett beslut, i vilket ändring fick sökas genom besvär.

Omröstning 3–2

Lagen om beskattningsförfarande 23 a § 1 mom. (875/2012)

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Ahti Vapaavuori, Matti Halén, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä och Vesa-Pekka Nuotio. Föredragande Liisa Tähtinen.