16.12.2016/5370

Utlänningsärende – Internationellt skydd – Uppenbart ogrundad ansökan – Förvaltningsdomstolen domförhet

Givet: 16.12.2016
Liggarnummer: 5370
Diarienummer: 3379/4/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T5370

Migrationsverket hade avslagit A:s ansökan om internationellt skydd som uppenbart ogrundad och avvisat A till sitt hemland Demokratiska republiken Kongo samt meddelat honom ett två-årigt inreseförbud till hela Schengenområdet.

Förvaltningsdomstolen hade avslagit ändringssökandens besvär över Migrationsverkets beslut. Förvaltningsdomstolen hade i sitt beslut konstaterat, att sökandens asylansökan inte borde ha ansetts uppenbart ogrundad. Förvaltningsdomstolen hade avgjort ärendet i endomarsammansättning.

Med beaktande av 12, 12 a och 12 b §§ i förvaltningslagen gällande domförhet i förvaltningsdomstolen hade förvaltningsdomstolen inte varit beslutför att avgöra ärendet i endomarsammansättning utan ärendet borde ha avgjorts i två – eller tredomarsammansättning.

Eftersom förvaltningsdomstolen hade konstaterat att asylansökan inte borde ha ansetts uppenbart ogrundad borde domstolen därutöver med beaktande av 147 a § och 150 § 1 mom. i utlänningslagen ha upphävt Migrationsverkets beslut till den del det gällde inreseförbudet och fastställt en tidsfrist åt ändringssökanden för frivillig återresa.

Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och återvisades till förvaltningsdomstolen för ny prövning i lagenlig sammansättning.

Förvaltningsdomstolslagen 12 § 1 mom., 12 a § 1 mom. 8 punkten (648/2016) och 12 b § 1 mom. 5 punkten (648/2016)

Utlänningslagen 103, 104, 147 a och 150 §

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Matti Pellonpää, Sakari Vanhala, Janne Aer, Petri Helander och Mikko Puumalainen. Föredragande Anna Mähönen.

 
Publicerad 16.12.2016