30.1.2017/335

Socialvårdslagen – Socialservice – Hemservice – Städservice – Besvärsärende eller besvärtillståndsärende – Avvisande av besvär i förvaltningsdomstol

Givet: 30.1.2017
Liggarnummer: 335
Diarienummer: 3952/3/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T335

En förvaltningsdomstol hade avvisat besvär som gällde städservice enligt socialvårdslagen. Besvären avvisades på den grunden att det inte hade fattats något överklagbart beslut i saken. Förvaltningsdomstolen hade till sitt beslut fogat en besvärsanvisning enligt vilken ändring i beslutet fick sökas genom förvaltningsbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade besvärsanvisningen till en anvisning om hur besvärstillstånd kunde sökas, behandlade ärendet som en ansökan om besvärstillstånd och avslog ansökan. Ärendet gällde beviljande städservice i anslutning till sådan hemservice som avses i socialvårdslagen. Enligt socialvårdslagen fick besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd. Systemet med besvärstillstånd gällde förutom de materiella avgöranden som träffades vid tillämpningen av lagen även avgöranden om vilket förfarande som skulle iakttas.

Socialvårdslagen (1301/2014) 19 §:n 3 mom. samt 53 §:n 1 och 2 mom.

Förvaltningsprocesslagen 13 §:n 2 och 4 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Eija Siitari och Alice Guimaraes-Purokoski. Föredragande Marja-Liisa Judström.

 
Publicerad 30.1.2017