2.3.2017/889

Förvaltningsdomstolen hade ålagt kommunen att ersätta A:s rättegångskostnader med 4 000 euro. Förvaltningsdomstolen hade bedömt att av ersättningen var 1 500 euro ersättning för omkostnader och 2 500 euro arvode. A hade i sitt eget ärende inte anlitat biträde när han anförde besvären, utan hade själv satt upp besvärsskrifterna och utfört de övriga arbetsuppgifter som ändringssökandet hade inneburit.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att ersättningen för rättegångskostnader till den del som den var arvode utgjorde ersättning för arbete som rättegången hade medfört för parten. Det var inte frågan om ett skattefritt skadestånd som avses i 78 § i inkomstskattelagen, utan om skattepliktig förvärvsinkomst som avses i 29 § i inkomstskattelagen. Förskottsinnehållning skulle verkställas på arvodet. Förskottsuppbörd för skatteåret 2014. Omröstning 4 – 1.

Lagen om förskottsuppbörd 1 § och 9 § 1 mom.

Inkomstskattelagen 29 § 1 mom. och 78 §

Rättegångsbalken 21 kap. 8 § 1 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Ahti Vapaavuori, Hannele Ranta-Lassila, Mikko Pikkujämsä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Paula Makkonen.