25.9.2017/4699

Markanvändning och byggande – Byggnadstillsyn – Besvärstillstånd – Nedsättning av vite

Givet: 25.9.2017
Liggarnummer: 4699
Diarienummer: 1343/1/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T4699

En förvaltningsdomstol hade avslagit besvär som anförts över ett beslut med vilket vite hade utdömts för försummelse av en skyldighet som vederbörande ålagts med stöd av 182 § i markanvändnings- och bygglagen, men hade dock satt ner vitesbeloppet.

Eftersom förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären till den del som det var fråga om i högsta förvaltningsdomstolen, kunde besvären prövas i högsta förvaltningsdomstolen endast om besvärstillstånd beviljades. Ansökan om besvärstillstånd avslogs med stöd av 13 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen.

Markanvändnings- och bygglagen 182 § och 190 § 3 mom.

Förvaltningsprocesslagen 13 § 2 mom.

Se även HFD 4.5.2016/1839

Ärendet har avgjorts av justitieråden Riitta Mutikainen, Hannu Ranta och Kari Tornikoski. Föredragande Vesa Manninen.

 
Publicerad 25.9.2017  Uppdaterad 27.9.2017