4.10.2017/4878

Kommunalbesvär – Tjänsteinnehavarbeslut – Kommunal tjänsteinnehavare – Val av tjänsteinnehavare – Behörighet att besluta om anställning i tjänsteförhållande tills vidare – Överskridande av behörighet – Fel i förfarandet – Rättelse av fel – Tillsätta tjänst för viss tid – Partsställning

Givet: 4.10.2017
Liggarnummer: 4878
Diarienummer: 815/3/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T4878

Tjänsteinnehavaren hade upphävt sitt eget beslut på den grund att tjänsteinnehavaren inte varit behörig att anställa A i det ifrågavarande tjänsteförhållandet tills vidare, det vill säga att besluta om att tillsätta en ordinarie tjänst. Emedan samma tjänsteinnehavare var behörig att besluta om att tillsätta ifrågavarande tjänst för viss tid, beslutade tjänsteinnehavaren med den till den ordinarie tjänsten valda A’s samtycke om att anställa A till tjänsteförhållandet för viss tid. Ett nytt ansökningsförfarande gällande den ordinarie tjänsten hade även inletts.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att tjänsteinnehavaren genom att överskrida sin behörighet hade förfarit fel och att felet enligt 50 § 1 momentet 3 punkten i förvaltningslagen kunde rättas genom att fatta ett nytt beslut. Det var möjligt för tjänsteinnehavaren som förfarit fel att upphäva sitt beslut och efter det inom gränsen för sin behörighet fatta ett nytt beslut i ärendet. Det att B, som även hade sökt tjänsten, hade ett besvär anhängigt i förvaltningsdomstolen som gällde tillsättande av den ordinarie tjänsten, hindrade inte att det fattades ett nytt beslut om att tillsätta tjänsten för viss tid.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg vidare att B, som hade sökt den ordinarie tjänsten, var part även i det ärende som gällde tjänsteinnehavarens beslut att utan nytt anställningsförfarande utnämna A, som sökt och ursprungligen utnämnts till den ordinarie tjänsten, till tjänsteförhållandet för viss tid (omröstning till denna del 4–1).

Förvaltningslagen 45 § 1 och 2 momenten, 49 g § (581/2010) 1 momentet, 50 § (581/2010) 1 och 2 momenten

Lag om kommunala tjänsteinnehavare 3 § 1 och 2 momenten, 4 § 1 och 3 momenten, 50 § 1 momentet

Kommunallagen (365/1995) 90 § (1375/2007) 1–3 momenten och 92 § 1 momentet

 
Publicerad 4.10.2017