25.10.2017/5348

Patent – Beskrivningens tydlighet – Uppfinningshöjd – Fackmannens slutledningsförmåga

Givet: 25.10.2017
Liggarnummer: 5348
Diarienummer: 917/2/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T5348

Patent- och registerstyrelsen och marknadsdomstolen hade ansett att beskrivningen av ett patent som gällde pulsbreddsmodulering av en frekvenstransformator var tillräckligt tydlig och att uppfinningen innehade nyhet och uppfinningshöjd i förhållande till teknikens företedda ståndpunkt. Invändaren, som överklagat marknadsdomstolens beslut, hade anfört att fackmannens slutledningsförmåga skulle anses ligga på samma nivå, både när man bedömde beskrivningens tydlighet och när man bedömde uppfinningshöjden.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bedömningen av om uppfinningen i en patentpublikation hade beskrivits så tydligt att en fackman med ledning av den kunde utöva uppfinningen var en annan än bedömningen av huruvida uppfinningen var så uppenbar för en fackman på området att den inte uppfyllde kravet på väsentlig skillnad eller uppfinningshöjd.

En fackman på området som läste en patentpublikation bekantade sig med en dokumenterad lösning, vars kännetecken han inte själv behövde finna på. Det var då fråga om att tillämpa den kunskap som framgick av publikationen för att utöva lösningen i praktiken.

Vid bedömningen av uppfinningshöjden utgick man däremot ifrån att den uppfinning som bedömdes inte ingick i teknikens för fackmannen bekanta ståndpunkt. Fackmannen på området jämställdes i detta sammanhang med uppfinnaren. Uppfinnaren hade ingen färdig dokumentation eller modell att tillämpa, utan frågan gällde huruvida han på eget initiativ, med sin yrkesskicklighet och enbart teknikens från tidigare kända ståndpunkt som grund skulle komma fram till den lösning som presenterades i patentpublikationen.

Fackmannen på området antogs således i vartdera fallet ha samma grundkunskaper och -skicklighet, men eftersom det var väsentligt enklare att på basis av allmänkunskap tillämpa en lösning som beskrivits i en publikation än att utveckla en ny uppfinning, kunde uppfinningen anses vara tillräckligt tydligt beskriven även om alla dess detaljer inte skulle ha redovisats.

Det fanns inte skäl att upphäva patentet på den grunden att patentbeskrivningen inte skulle ha varit tillräckligt tydlig.

Patentlagen 2 § 1 mom., 8 § 2 mom. och 25 § 1 mom. 1‒2 punkten

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori, justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta och Anne Nenonen samt överingenjörsråden Kenneth Holmberg och Raimo Sepponen. Föredragande Kristina Björkvall.

 
Publicerad 25.10.2017