27.11.2017/6128

Skjutvapen – Temporärt omhändertagande – Varaktigheten av temporärt omhändertagande – Förlängning av omhändertagande – Nytt beslut om omhändertagande efter att det första beslutets giltighetstid upphört

Givet: 27.11.2017
Liggarnummer: 6128
Diarienummer: 4426/1/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2017:T 6128

Polisinrättningen hade 27.3.2015 temporärt omhändertagit A:s skjutvapen eftersom det fanns grundad anledning att misstänka missbruk av A:s skjutvapen och återkallande av tillstånden som berättigade till innehav av skjutvapnen hade anhängiggjorts. Beslutet hade varit i kraft 27.3.-27.6.2015. Polisinrättningen fattade 26.8.2015 ett nytt beslut om temporärt omhändertagande på samma grunder som det första beslutet.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att om man ville förlänga ett temporärt omhändertagande av skjutvapnen utan att besluta om återlämnande av skjutvapnen, återkallande av innehavstillstånd eller givande av varning, ska beslutet om förlängning av omhändertagande fattas under det temporära omhändertagandets giltighetstid. Polisinrättningen hade således förfarit felaktigt eftersom den inte hade beslutat om åtgärder som avses i 94 § 1 momentet i skjutvapenlagen under giltighetstiden av det temporära omhändertagandet om vilket beslutats 27.3.2015. Med beaktande av att syftet med det temporära omhändertagandet var att hindra missbruk av skjutvapen medan ett ärende som gäller återkallande av innehavstillstånd är anhängigt, samt det synnerligen vägande allmänna intresse som hänförde sig till detta, hindrade 94 § 1 momentet i skjutvapenlagen inte att ett nytt beslut om temporärt omhändertagande fattades efter utgången av det ursprungliga temporära beslutets giltighetstid, om förutsättningarna för den nämnda säkerhetsåtgärden fortfarande förelåg. Förutsättningarna för temporärt omhändertagande enligt 92 § i skjutvapenlagen skulle då bedömas helt utgående från de omständigheter som rådde vid tidpunkten för det nya beslutet om temporärt omhändertagande.

Det hade funnits förutsättningar enligt 92 § 1 momentet i skjutvapenlagen för polisinrättningens beslut 26.8.2015 om temporärt omhändertagande, eftersom brottsutredningen gällande A inte ännu avslutats och ärendet som gällde återkallande av tillståndet fortfarande var anhängigt. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade inte slutsatsen i förvaltningsdomstolens beslut, med vilket A:s besvär som gällde det temporära omhändertagandet av 26.8.2015 hade avslagits.

Skjutvapenlagen 92 och 94 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

 
Publicerad 27.11.2017