27.3.2018/1421

Specialomsorger om utvecklingsstörda – Fortsatta specialomsorger oberoende av personens vilja – Avvisande av besvär i förvaltningsdomstolen – Sökande av ändring hos högsta förvaltningsdomstolen

Givet: 27.3.2018
Liggarnummer: 1421
Diarienummer: 3187/3/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T1421

Ledningsgruppen för specialomsorger för samkommunen i specialomsorgsdistriktet X beslutade 17.12.2017 att fortsätta A:s myndige son B:s specialomsorger oberoende av B:s vilja enligt 32 § i lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda. Ledningsgruppens beslut underställdes förvaltningsdomstolen.

Den till förvaltningsdomstolen riktade besvärsskriften hade undertecknats av A som meddelade att hon skötte B:s ärenden. I besvären yrkades att specialomsorgerna oberoende av B:s vilja och den åt B förordnade intressebevakaren undanröjs. Förvaltningsdomstolen avvisade besvären utan att pröva dem i sak.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att sökande av ändring i ett processuellt beslut, som i detta fall beslutet att avvisa besvären utan att pröva dem i sak, följer det som gäller om sökande av ändring i den materiella tillämpningsfrågan. I ett beslut om fortsatta specialomsorger oberoende av personens vilja ansågs det vara fråga om ett sådant ärende som avses i 33 § 3 mom. i lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda i vilka över förvaltningsdomstolens beslut enligt 81 d § i den nämnda lagen ändring får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda 33 § 3 mom., 38 § 1 mom., 81 b § 1 mom. 2 och 3 punkterna samt 3 mom. och 81 d §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Taina Pyysaari, Maarit Lindroos och Kirsti Kurki-Suonio. Föredragande Mika Paavilainen.

 
Publicerad 27.3.2018