7.6.2018/2743

Service och stöd på grund av handikapp – Färdtjänst – Gravt handikapp – Svårt funktionshinder – Klara sig på egen hand

Givet: 7.6.2018
Liggarnummer: 2743
Diarienummer: 2578/2/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T2743

A hade haft en hjärninfarkt och till följd av den var hon förlamad på vänstra sidan och hade afasi. På grund av afasin kunde A inte prata. Hon använde rullstol och behövde alltid hjälp av en annan person då hon rörde sig utanför hemmet. Den färdtjänst som beviljats åt A enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp hade upphört med beslut av sektionen för samkommunens samkommunstyrelse.

Förvaltningsdomstolen hade förkastat A:s besvär över sektionens beslut genom att konstatera att A inte ens med hjälp av färdtjänsten och den till den hörande ledsagarservicen kunde klara på egen hand de funktioner som hör till normal livsföring och därför skulle hon inte anses vara gravt handikappad.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde sektionens och förvaltningsdomstolens beslut och återförvisade ärendet till sektionen för anordnande av färdtjänsten i enlighet med yrkandena. Enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och den förordning som givits med stöd av den är det inte en förutsättning för beviljande av färdtjänst att personen skulle kunna på egen hand utan hjälp av en annan person klara sådana förflyttningar och övriga funktioner som hör till normal livsföring. Däremot var det kommunens skyldighet att ordna sådan färdtjänst som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp på det sätt som avses i 1 § 1 mom. i förordningen om service och stöd på grund av handikapp så att det är lättare för personen i fråga att klara sig på egen hand. A hade särskilda svårigheter att röra sig och hon kunde inte anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. Hon var därför att anse som en gravt handikappad person på det sätt som avses i 5 § 1 mom. i förordningen om service och stöd på grund av handikapp. Den utredning som lämnats in gällande A:s omständigheter och hjälpbehov visade att hon på grund av sitt handikapp nödvändigt behövde färdtjänst med ledsagarservice och assistanser för att klara av funktionerna som hör till normal livsföring på det sätt som avses i 8 § 2 mom. i lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 1 § och 8 § 2 mom.

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 1 § och 5 § 1 mom.

Se även HFD 1999:13

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Irma Telivuo, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Anna Heikkilä.

 
Publicerad 7.6.2018