15.6.2018/2899

Djurskydd – Brådskande åtgärder – Oförmåga att sköta djur

Givet: 15.6.2018
Liggarnummer: 2899
Diarienummer: 869/1/18
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T2899

Polisen hade 27.4.2017 genom en i 44 § i djurskyddslagen avsedd brådskande åtgärd fråntagit en hund som föreföll omedveten från dess berusade ägare. Hunden hade lidit av allvarlig vätskebrist och brist på vila. Av handlingarna framgick dessutom att hundens ägare bodde på en boendeenhet där det inte var tillåtet att ha hund och att ägarnas tidigare hund ett år tidigare hade fråntagits av ägarna på grund av allvarliga försummelser. Med beaktande av de av polisen iakttagna akuta bristerna i skötseln av hunden och mot bakgrund av det som nämns om ägarna hade stadsveterinären kunnat bedöma att ägarna var oförmögna att sköta sin hund på ett sådant sätt att dess välbefinnande inte äventyras. Därför hade stadsveterinären med sitt fortsatta beslut 3.5.2017 kunnat bestämma med stöd av 44 § i djurskyddslagen att hunden inte returneras till sina ägare.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt justitieråden Kari Kuusiniemi, Hannu Ranta, Mika Seppälä och Jaakko Autio. Föredragande Joonas Ahtonen.

 
Publicerad 15.6.2018