2.11.2018/5060

Makars inbördes avtal om underhållsbidrag – Fastställande av avtal – Socialvård – Förvaltningsbesvär – Behov av besvärstillstånd

Givet: 2.11.2018
Liggarnummer: 5060
Diarienummer: 2379/3/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T5060

När kommunens organ som ansvarar för socialvården beslutar om fastställande av makars inbördes underhållsbidrag enligt 50 § 1 mom. i äktenskapslagen sköter den en i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) avsedd uppgift som enligt annan lag åligger den. Uppgiften hör enligt 2 § i socialvårdslagen (1301/2014) till den kommunala socialvården. Ändring i beslutet söks enligt vad som bestäms i 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014) om ändringssökande. Förvaltningsdomstolens beslut i ärendet får därmed överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Äktenskapslagen 50 § 1 mom.

Socialvårdslagen (710/1982) 6 § 1 mom.

Socialvårdslagen (1301/2014) 2, 51 och 53 §

Förvaltningsprocesslagen 13 § 2 mom.

Se även HFD 2002:2

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Outi Suviranta, Anne Nenonen och Pekka Aalto. Föredragande Marja-Liisa Judström.

 
Publicerad 2.11.2018