23.11.2018/5502

Kommunal tjänsteinnehavare – Förflyttning av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande – Beslutets omedelbara verkställighet – Uppsägning av tjänsteförhållande under överklagande av det tidigare beslutet – Olika beslut – Sakligt sammanhang – Prövning i domstol av beslutets lagenlighet

Givet: 23.11.2018
Liggarnummer: 5502
Diarienummer: 463/3/17 och 545/3/17
ECLI: ECLI:FI:KHO:2018:T5502

Stadsstyrelsen förflyttade tjänsteinnehavaren från tjänsteförhållandet som ledande läkare till tjänsteförhållandet som hälsocentralsläkare med stöd av 24 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Det hade beslutats om omedelbar verkställighet av beslutet trots överklagande. Medan tjänsteinnehavarens besvär var anhängiga vid förvaltningsdomstolen beslöt stadsfullmäktige med stöd av 35 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare om uppsägning av tjänsteinnehavaren "från stadens tjänst".

Med anledning av tjänsteinnehavarens beslut upphävde förvaltningsdomstolen med sina samma dag givna beslut både beslutet som gällde förflyttande och beslutet som gällde uppsägning. Förvaltningsdomstolen ansåg med beaktande av tidpunkten för och innehållet i beslutet om förflyttande av tjänsteinnehavaren att tjänsteinnehavaren hade sagts upp från tjänsten som hälsocentralsläkare. Förvaltningsdomstolen ansåg att det fanns ett sakligt sammanhang mellan besluten, med anledning av vilket beslutet om uppsägning skulle upphävas i och med upphävningen av beslutet om förflyttning.

Stadsstyrelsen och en kommunmedlem anförde besvär enbart över förvaltningsdomstolens beslut som gällde uppsägning hos högsta förvaltningsdomstolen. I sina besvär framförde stadsstyrelsen bland annat att stadsfullmäktige hade ämnat att säga upp tjänsteinnehavaren från tjänsteförhållandet som ledande läkare.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i likhet med förvaltningsdomstolen att det i ärendet som gällde uppsägning var fråga om uppsägning av tjänsteinnehavaren från tjänsteförhållandet som hälsocentralsläkare. Till skillnad från förvaltningsdomstolen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det inte mellan besluten fanns ett sådant sakligt sammanhang som skulle ha föranlett att även beslutet gällande uppsägning skulle upphävas. De nämnda besluten var sinsemellan olika förvaltningsbeslut vilkas lagenlighet i regel prövades i domstolen utgående ifrån de omständigheter som rådde vid tidpunkten då vartdera beslutet fattades. Slutsatsen i förvaltningsdomstolens beslut som gällde uppsägning ändrades emellertid inte eftersom stadsfullmäktige enligt stadens förvaltningsstadga och grundtrygghetens ledningsstadga inte var behörig att säga upp en person som tjänstgör som hälsocentralsläkare.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare 50 § 1 mom.

Kommunallagen (365/1995) 90 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Pekka Aalto och Ari Wirén. Föredragande Mika Paavilainen.

 
Publicerad 23.11.2018