29.1.2019/252

Ett i vård utom hemmet placerat barns permissioner – Övervakning av umgänget mellan barnet och den biologiska föräldern – Betalning av ersättning åt morförälder – Preskription av fordran

Givet: 29.1.2019
Liggarnummer: 252
Diarienummer: 1335/3/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2019:T252

De i vård utom hemmet placerade barnen hade varit på permissioner hos sin morförälder och morföräldern hade även i sitt hem under flera års tid övervakat umgänget mellan barnen och deras biologiska förälder på det sätt som avtalats i klientplanen för att förhindra att föräldern skulle vara berusad vid tidpunkten för umgänget. Morföräldern krävde av kommunen att kommunen retroaktiv betalar ersättning för barnens uppehälle samt övervakningen av umgänget.

Det var inte fråga om en sådan offentlig avgift som enligt 1 § 2 mom. i lagen om preskription av skulder skulle ha varit undantagen från lagens tillämpningsområde. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att lagen om preskription av skulder skulle tillämpas på ersättningsyrkandet.

Lagen om preskription av skulder 1 §

Barnskyddslagen 54 § 1 och 2 mom.

Se HFD 2.6.2017 liggarnummer 2620

Ärendet har avgjorts av justitieråden Niilo Jääskinen, Alice Guimaraes-Purokoski, Timo Räbinä, Anne Nenonen och Pekka Aalto. Föredragande Anne Rautiainen.

 
Publicerad 29.1.2019