27.2.2020/ 872

Handikappservice – Ändringsarbeten i bostaden – Tjänsteinnehavarens beslut om godkännande av ansökan – Tjänsteinnehavarens nya beslut om att delvis avslå samma ansökan – Tillämpning av förvaltningslagen

Givet: 27.2.2020
Liggarnummer: 872
Diarienummer: 2316/3/19
ECLI: ECLI:FI:KHO:2020:T 872

En person hade i juni 2018 ansökt om ändringsarbeten i bostaden med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp (handikappservicelagen). En konditionsskötares utlåtande ingick som bilaga i ansökan. Enligt utlåtandet rekommenderades en utbyggnad av bostadens wc-utrymme och breddning av dörren samt en höjd wc-stol och utfällbara stödhandtag på väggen. Tjänsteinnehavaren godkände ändringsarbetena med sitt beslut 20.6.2018. Tjänsteinnehavaren gjorde ett nytt beslut 30.10.2018 efter ett besök hos sökanden. Tjänsteinnehavaren avslog ansökan till den del det gällde utbyggnaden av wc-utrymmet. Personens omprövningsbegäran avslogs.

Förvaltningsdomstolen upphävde tjänsteinnehavarens beslut 30.10.2018 och grundtrygghetsnämndens beslut att avslå omprövningsbegäran. Förvaltningsdomstolen satte ikraft tjänsteinnehavarens ursprungliga beslut.

Enligt förvaltningsdomstolen hade ändringen av wc-utrymmet godkänts genom beslutet 20.6.2018. Beslutet hade vunnit laga kraft. I 50 § i förvaltningslagen föreskrivs om när en myndighet kan undanröja ett oriktigt beslut som den har fattat och avgöra saken på nytt. Inte ens i dessa fall kan beslutet korrigeras till en parts nackdel utan dennes samtycke, utom då felet är uppenbart och det har orsakats av partens eget förfarande. Myndigheten hade inte ens yrkat att det i ärendet var fråga om en i 50 § i förvaltningslagen avsedd situation. Ändringssökanden hade berättigat kunnat förvänta sig att myndigheten hålls vid sitt tidigare beslut. Tjänsteinnehavaren hade inte kunnat fatta ett nytt beslut i ärendet till ändringssökandens nackdel, på eget initiativ och utan att höra ändringssökanden.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog kommunens besvär och förvaltningsdomstolens beslut förblev i kraft.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp 9 § 2 mom.

Förordningen om service och stöd på grund av handikapp 12 § 1 mom. och 13 §

Förvaltningslagen 6 § och 50 §

Ärendet har avgjorts av justitieråden Eija Siitari, Outi Suviranta, Janne Aer, Petri Helander och Toomas Kotkas. Föredragande Riitta Hämäläinen.

 
Publicerad 27.2.2020