Suomeksi - På svenska - In English Other languages

Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Årsboksbeslut

11.7.2016
Namn – Släktnamn – Förälders tudelade släktnamn – Familjens gemensamma släktnamn – Registeranteckning – Rättelse av oriktig registeranteckning – Magistratens behörighet – Rättelse av sakfel – Rättelse till parts nackdel – Uppenbart fel – Partens eget förfarande – Tidsfrist
4.7.2016
Offentlig upphandling – Tillämpningsområde – Marknadsdomstolens behörighet – Upphandlande enhet – Koncern – Moderbolag – Dotterbolag – Offentligrättsligt organ – Behov i det allmännas intresse – Verksamhet av kommersiell eller industriell karaktär – Datakommunikationsnät – Myndighetsnät – Verksamhet med koppling till försörjningsberedskap – Säkerhetskritisk verksamhet – Bredbandstjänster
1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – MKB-förfarande som är beroende av särskilt beslut om tillämpning av förfarandet – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Vattenhushållningsärende – Vattenförsörjning – Grundvatten – Natura 2000
1.7.2016
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) – Obligatoriskt MKB-förfarande – Tillämpning av MKB-förfarande i ett enskilt fall – MKB-förfarande som är beroende av särskilt beslut om tillämpning av förfarandet – Sammantagen verkan av olika projekt – Uppdelning av projekt – Stenbrytning och stenkrossning

Korta referat

23.6.2016
Förskottsuppbörd – Förskottsinnehållning – Förhöjning – Lön som betalats ut före 1.1.2010 – Debitering som verkställts efter 1.1.2010 – Tillämplig lag – Ikraftträdandebestämmelse

Andra beslut

27.6.2016
Besvär som gäller felparkeringsavgift