Att uträtta ärenden

Högsta förvaltningsdomstolen är den högsta domstolen i förvaltningsärenden. HFD prövar överklaganden av myndigheternas förvaltningsbeslut enligt vad som föreskrivs i lag.

Ändring i överklagbara förvaltningsbeslut söks i allmänhet först hos en regional förvaltningsdomstol, marknadsdomstolen eller en besvärs- eller rättelsenämnd.

Denna information är av allmän karaktär och i många avseenden förenklad. Speciallagstiftning kan innebära att ändring söks på ett annat sätt än vad som anges här.

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte allmän juridisk rådgivning.

Språken i HFD

HFD tar emot finsk- och svenskspråkiga handlingar samt enligt vad som bestäms i den samiska språklagen (1086/2003) även handlingar på nord-, enare- och skoltsamiska.

HFD har från fall till fall tagit emot också engelskspråkiga handlingar, då detta har ansetts vara möjligt utan att försvåra övriga delaktiga eller allmänhetens rätt till insyn. Detta har gällt främst utlänningsärenden. Parter bör alltid bereda sig på att lämna in handlingar på ett officiellt språk i processen.

HFD ger sina beslut på finska eller svenska samt i de fall som avses i 13 § i den samiska språklagen (1086/2003) på begäran på nord-, enare- eller skoltsamiska.

Översättning av ett beslut till det andra inhemska språket kan ges på begäran till en part till den del som beslutet berör hans eller hennes rätt, fördel eller skyldighet.

Publicerad 19.7.2024