Vuosikirjapäätökset

17.6.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen työn loppuunsaattamiseksi – Rakennustöiden aloittaminen – Aloituskokous – Aloittamisilmoitus – Luottamuksensuoja
12.6.2019
Hallintoriita – Omaishoitosopimus – Hoito- ja palvelusuunnitelma sopimuksen liitteenä – Suunnitelmaan kirjatun henkilökohtaisen avun lakkauttaminen – Erilliset päätökset henkilökohtaisesta avusta – Sopimuksen ja päätösten erillisyys
12.6.2019
Lastensuojelu – Huostaanotto – Esteellisyys – Lastensuojelujohtaja – Tutkintapyyntö lapsen vanhemmasta – Huostaanottohakemuksen suullinen käsittely hallinto-oikeudessa – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti
12.6.2019
Ympäristölupa – Kallion louhinta ja murskaus – Kiviaineksen kuljetus – Liikenne yleiseen liikenteeseen osoitetulla väylällä – Melu – Kohtuuton rasitus – Lupamääräysten riittävyys
10.6.2019
Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Kilpailuasia – Seuraamusmaksuesityksen määräaika – Seuraamusmaksuesityksen vanhentuminen – Kilpailurikkomuksen keston määräytyminen – Epäilty tarjouskartelli voimajohtourakoinnissa – Urakkatarjous – Urakkasopimus – Urakkasopimusvelvoitteiden täyttäminen

Lyhyet ratkaisuselosteet

24.5.2019
Liikennemerkki – Suostumus – Yksityistie – Ratsastus – Tieliikennelaki – Yksityistielaki

Muita päätöksiä

17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)
17.6.2019
Kansainvälistä suojelua koskeva valituslupahakemus ja valitus (Afganistan)

Tiedotteet

Sivun alkuun |