Vuosikirjapäätökset

21.1.2020
Lastensuojeluasia – Huostassapidon jatkaminen – Tapaamisten rajoittaminen – Sijaisvanhempien läsnäolo
20.1.2020
Asiakirjajulkisuus – Turvapaikanhakija – Suojelupoliisi – Suojelupoliisin turvapaikkahakemuksesta antaman lausunnon perusteluosio ja taustamateriaali – Valtion turvallisuuden ylläpitämistä koskeva asiakirja – Asianosaisjulkisuus – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Menettelydirektiivi
20.1.2020
Luonnonsuojelulaki – Hallintopakko – Metsänhakkuu – Metsänkäyttöilmoitus – Natura 2000 -kohde – Natura-arviointi – Arvioinnin tarveharkinta
17.1.2020
Kunnallinen viranhaltija – Virantoimituksesta pidättäminen – Ajokielto – Erityinen kelpoisuusehto – Viranhoidon estyminen
15.1.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusjärjestys – Rakennusjärjestyksen määräysten yleiset edellytykset – Sivuasuntojen rakentamisen salliva määräys – Sivuasunnon käyttötarkoitus – Määräyksen soveltamisala – Paikalliset olot – Selvitysten riittävyys

Lyhyet ratkaisuselosteet

16.12.2019
Terveydenhuollon ammattihenkilö – EU- tai ETA-alueen ulkopuolella suoritettu lääkärin koulutus – Ammattipätevyyden selvittäminen – Käytännön potilastentin hylkääminen – Muutoksenhaku opintosuorituksen hylkäämistä koskevaan päätökseen

Muita päätöksiä

17.1.2020
Kantakaupungin yleiskaava 2040 (Tampere)

Tiedotteet

Sivun alkuun |