KHO saattoi Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan määräaikaisena voimaan

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä saattanut Kittilän kultakaivoksen toiminnan laajentamista koskevan ympäristö- ja vesitalousluvan pääosin määräaikaisena voimaan. Lupa on voimassa seitsemän vuotta. Jos toiminnanharjoittaja aikoo jatkaa toimintaansa määräajan jälkeen, sen on ennen määräajan päättymistä haettava aluehallintovirastolta uutta lupaa ja esitettävä korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessään edellyttämät selvitykset.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto oli myöntänyt toiminnanharjoittajalle ympäristö- ja vesitalousluvan kaivoksen tuotannon laajentamiseen, käsiteltyjen jätevesien purkupaikan siirtämiseen Seurujoesta virtaamaltaan suurempaan Loukiseen sekä muihin näihin liittyviin toimintoihin.

Vaasan hallinto-oikeus oli kumonnut aluehallintoviraston lupapäätöksen muun ohella lupaharkinnan puutteellisuuteen, päätöksen epäselvyyteen, kaivannaisjätehuollon järjestämiseen ja toiminnan vesistövaikutusten epävarmuuteen liittyvillä syillä sekä palauttanut asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei lupapäätöksen kumoamiseen ja asian palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi ollut perusteita. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että toiminnan pitkäaikaisten haitallisten vesistövaikutusten arvioinnin vaikeus haetulla ja luvan mukaisella tuotantomäärällä ja uudessa jätevesien purkupaikassa oli ympäristönsuojelulaissa tarkoitettu painava syy, jonka perusteella lupa voitiin muuttaa määräaikaiseksi. Toiminnanharjoittaja oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa toissijaisesti vaatinut luvan muuttamista määräaikaiseksi.

Korkein hallinto-oikeus edellytti päätöksessään, että uudessa lupahakemuksessaan toiminnanharjoittajan tulee esittää selvitykset maanalaisen kaivoksen kuivatusvesien määrästä ja laadusta ja niiden kehittymisestä kaivoksen arvioidun toiminta-ajan aikana sekä vesistöön purettavien jätevesipäästöjen pitkäaikaisvaikutuksista Loukisessa ja Ounasjoessa, johon Loukinen laskee. Korkein hallinto-oikeus edellytti myös tekemään riskinarvion läheisen pohjavesialueen vaarantumisesta Loukisen tulvatilanteissa sekä päivittämään kaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja kaivoksen sulkemissuunnitelman nykyistä ja hakemuksen mukaista toimintaa vastaavaksi.

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut päätöksen myös toisesta Kittilän kultakaivoksen toimintaan liittyvästä asiasta, joka koski käytössä olevan rikastushiekka-altaan korottamista. Tältä osin korkein hallinto-oikeus saattoi ympäristöluvan voimaan toistaiseksi voimassa olevana.

Korkein hallinto-oikeus julkaisi päätökset vuosikirjapäätöksinä (KHO 2023:97 ja KHO 2023:98). Vuosikirjojen tiivistelmissä on lausuttu muun ohella ympäristölupaharkinnan laajuudesta toiminnan olennaisessa muutostilanteessa, kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelman merkityksestä ympäristölupaharkinnassa sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarpeesta.

Korkein hallinto-oikeus järjesti katselmuksen Kittilän kultakaivoksen alueella kesällä 2023.


KHO 2023:97
KHO 2023:98

Yhteystiedot

Karine Liger, viestintäasiantuntija, korkein hallinto-oikeus, puh. 050 441 8457, [email protected]

Julkaistu 27.10.2023