Anvisningar i utlänningsärenden

Besvärsskrift och bilagor

 • Följ noggrant besvärsanvisningen när du lämnar in besvärsskriften
 • Ur besvärsskriften ska framgå vilken myndighet som fattat det beslut som överklagas (myndighetens namn, beslutsdatum och nummer)
 • Lämna alltid in bilagorna samtidigt som du lämnar in besvärsskriften
 • Besvärsskriften och bilagorna behöver lämnas in bara en gång och i ett exemplar
 • Skicka besvärsskriften via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst, per e-post, post eller fax eller hämta skrivelsen till HFD:s registratur. Användningen av e-tjänsten, e-post, post eller fax sker på avsändarens eget ansvar.
 • Om du inte använder den e-tjänsten, meddela om möjligt alltid en e-postadress som processadress och lämna så exakta övriga kontaktuppgifter som möjligt,
 • Om väsentliga bilagor till besvärsskriften saknas, kan högsta förvaltningsdomstolen begära komplettering – i så fall bestäms alltid en kort tid inom vilken den ska lämnas

Rättshjälp

 • Sänd in rättegångsombudets faktura genom Romeo-systemet samtidigt som du lämnar in besvärsskriften. Det är inte nödvändigt att använda HFD:s diarienummer, det går bra att använda förvaltningsdomstolen besluts- eller diarienummer
 • Om fakturan eller annan utredning om beviljad rättshjälp inte har lämnats in samtidigt med besvärsskriften, uppmanar domstolen högst en gång per telefon, e-post eller på annat lämpligt sätt ombudet att lämna in fakturan. Ärendet kan avgöras också utan begäran om komplettering. Enligt vedertagen rättspraxis (se t.ex. HFD 2014:177 och HFD 2014:178) utdöms arvode till biträdet i regel inte om arvode begärts efter att handläggningen av huvudsaken har avslutats.
 • Högst en arbetsdag beviljas för inlämning av den handling som saknas
 • Om handlingen inte har lämnats inom utsatt tid, kan domstolen avgöra ärendet utan att döma ut något arvode till ombudet
 • Om rättegångsombudet i sin faktura fakturerar kostnader som redan har uppstått, ska utredning om dem lämnas med fakturan (till exempel faktura över tolkningskostnader)
 • Fakturan över tolkningskostnader ska om möjligt innehålla följande uppgifter: namnet och/eller klientnumret på den som tolkningstjänsten gäller, tolkens namn och de tolkade språken samt tolkningens datum och klockslag.
 • Om rättshjälp har beviljats med självriskandel, för då in en anteckning i Romeo-systemet om att huvudmannen har godkänt fakturan eller sänd huvudmannens utsaga om fakturan tillsammans med fakturan eller sänd ett meddelande om att rättegångsombudet inte yrkar att huvudmannen åläggs att betala självriskandelen
 • När du begär byte av rättegångsbiträde, sänd då det tidigare biträdets samtycke tillsammans med begäran och meddela från vilken dag bytet ska ske
 • Begäran om byte av rättegångsbiträde ska motiveras

Allmän information om förfarandet

 • Förfarandet i högsta förvaltningsdomstolen är i allmänhet skriftligt
 • Tilläggsutredning kan inte lämnas muntligt eller per telefon till personalen på registratorskontoret
 • Ändringssökandena kan inte få ett personligt möte med föredraganden eller en domare i ärendet
 • Meddela alltid utan dröjsmål högsta förvaltningsdomstolen om sådana förändringar i ändringssökandens omständigheter som kan påverka handläggningen
 • Om besvär får anföras endast med besvärstillstånd, avgör högsta förvaltningsdomstolen i allmänhet både frågan om beviljande av besvärstillstånd och huvudsaken med ett och samma beslut
 • Statistik om den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda ärenden finns på högsta förvaltningsdomstolens webbplats
 • Högsta förvaltningsdomstolen försöker handlägga alla ärenden så snabbt som möjligt
 • Ärendets handläggning kan inte påskyndas genom upprepade förfrågningar om handläggningstiden

Publicerad 29.5.2020