HFD:2021:73

A Ab hade ingått i A-koncernen vars moderbolag var det amerikanska A Corporation. A Ab hade fungerat som koncernens distributionsbolag med begränsad risk i Finland. På koncernbolagens marknadsmässiga internprissättning hade nettomarginalmetoden tillämpats och koncernbolagens marknadsmässiga rörelsevinstnivå hade fastställts enligt den inom koncernen gemensamt tillämpade bokföringsstandarden i Förenta staterna (US GAAP). För koncernens distributionsbolag med begränsad risk, inklusive A Ab, hade som eftersträvad rörelsevinstnivå i koncernens internprissättningsdokumentation utgående från en jämförbarhetsanalys fastställts 0,5 procent. De behöriga myndigheterna i A-koncernens europeiska tillverkningsbolags domicilländer hade år 2011 gjort en förhandsöverenskommelse (APA) om internprissättningen. Enligt den uppföljs internprissättningen enligt koncernens gemensamma bokföringsstandard US GAAP och den marknadsmässiga rörelsevinstnivån för distributörerna med begränsad risk är 0,5 procent. Även skattemyndigheterna i en del av de europeiska distributionsbolagens domicilland hade fattat beslut där 0,5 procent hade godkänts som vinstnivå för de lokala distributionsbolagen.

A Ab hade i sitt bokslut för år 2011 gjort ett avdrag med vilket dess rörelsevinstnivå för år 2010 hade korrigerats till att motsvara vinstnivån enligt A-koncernens internprissättningsprinciper. Bolaget hade inlämnat en korrigerad skattedeklaration för skatteåret 2010, i vilken nämnda rättelsepost hade deklarerats som avdrag från de beskattningsbara inkomsterna. När bolagets beskattning för år 2010 verkställdes på nytt ansåg Skatteförvaltningen att bolaget skulle nå en marknadsmässig rörelsevinstnivå enligt ett bokslut som var uppgjort enligt Finlands bokföringslagstiftning. Vidare tog Skatteförvaltningen ur den jämförelsesökning som bolaget hade gjort, bort de bolag som testats vars uppgivna årliga rörelsevinstnivå var mindre eller lika med noll procent. Skatteförvaltningen fastställde bolagets marknadsmässiga rörelsevinstnivå till 1 procent.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att A Ab:s marknadsmässiga vinsts nivå kunde fastställas enligt bokföringsstandarden US GAAP eftersom boksluten inom A-koncernen allmänt gjordes enligt denna standard och eftersom internprissättningen inom bolaget uppföljdes enligt bokföringar som baserade sig på US GAAP-bokföringsstandarden. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg också att den förhandsöverenskommelse om internprissättningen som myndigheterna i A-koncernens europeiska tillverkningsbolags domicilländer hade gjort och de beslut som skattemyndigheterna fattat i de övriga distributionsbolagens med begränsad risk domicilländer, skulle ges bevisvärde. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde ytterligare, att eftersom de testbolag som går med förlust men uppfyller kraven på jämförbarhetsanalysen inte kan diskvalificeras endast på den grunden att de går med förlust, var den för A Ab enligt US GAAP-bokföringsstandarden fastställda vinsten om 0,5 procent marknadsmässig under de ifrågavarande omständigheterna. Högsta förvaltningsdomstolen tog inte omedelbart till prövning hur A Ab:s beskattningsbara inkomst skulle räknas då bolagets vinst för skatteåret 2010 enligt US GAAP-bokföringsstandarden uppgick till 0,5 procent, utan upphävde förvaltningsdomstolens och skatterättelsenämndens beslut samt den för året 2010 på nytt verkställda beskattningen och återförvisade ärendet till Skatteförvaltningen för ny behandling. Skatteåret 2010.

Lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 1 §, 4 § och 7 §

Lagen om beskattningsförfarande 31 §

Bokföringslagen 1 kap. 1 § 1 mom. 1 punkten, 1 kap. 3 §, 7 a kap. 2 § 1 mom. (1304/2004) och 7 a kap. 3 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av justitieråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Vesa-Pekka Nuotio, Anne Nenonen och Toni Kaarresalo. Föredragande Laura Peni.