2.6.2016/2517

Beställaransvarslagen – Storleken av en försummelseavgift – Tillämplig bestämmelse

Givet: 2.6.2016
Liggarnummer: 2517
Diarienummer: 344/2/15
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T2517

Regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd hade 1.4.2014 beslutat att A Ab skulle betala försummelseavgift med stöd av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (beställaransvarslagen). Försummelseavgiften hänförde sig till ett underleverantörsavtal som A Ab ingått år 2009. Förvaltningsdomstolen hade avslagit de besvär som A Ab hade anfört över beslutet. Förvaltningsdomstolen hade tillämpat den förordning av statsrådet om försummelseavgiftens belopp (951/2013) som givits med stöd av 9 b § (469/2012) i beställaransvarslagen och som varit i kraft när ansvarsområdet för arbetsskydd hade fattat sitt beslut.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen att eftersom försummelseavgiften var en påföljd av straffkaraktär, skulle när försummelseavgiftens storlek bestämdes tillämpas den bestämmelse i 9 § 2 mom. (1233/2006) i beställaransvarslagen som hade varit i kraft när avtalet ingicks.

Se även Helsingfors förvaltningsdomstols beslut 27.10.2015 nr 15/0851/2.

Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 9 § 2 mom. (1233/2006)

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Irma Telivuo, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio och Antti Pekkala. Föredragande Jouko Tuomi.

 
Publicerad 2.6.2016