19.8.2016/3437

Den omständigheten att en person under de senaste tio åren hade använt de personuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet medförde att personens identitet ansågs tillförlitligt utredd enligt 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen. Tioårstiden skulle räknas från dagen när dessa personuppgifter hade registrerats i befolkningsdatasystemet.

Medborgarskaslagen 6 § 1 och 3 mom.

Lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningscentralens certifikattjänster

Ärendet har avgjorts av förvaltningsråden Kari Kuusiniemi, Tuomas Lehtonen, Mika Seppälä, Kari Tornikoski och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Katariina Bargum.