29.12.2016/5606

Beslut om att ett förvaltningsbeslut ska träda i kraft oberoende av ändringssökande – Förvaltningsdomstols skyldighet att uttala sig om ett yrkande om verkställighetsförbud

Givet: 29.12.2016
Liggarnummer: 5606
Diarienummer: 927/1/16
ECLI: ECLI:FI:KHO:2016:T5606

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) hade med stöd av terrängtrafiklagen förbjudit användning av motordrivna fordon på ett område och bestämt att förbudet skulle träda i kraft oberoende av ändringssökande. Delägarlaget i en samfällighet och delägarlagets medparter hade överklagat NTM-centralens beslut hos förvaltningsdomstolen och begärt att förvaltningsdomstolen skulle förbjuda verkställigheten av NTM-centralens beslut. Delägarlaget och delägarlagets medparter hade rätt att fullfölja sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen genom att överklaga förvaltningsdomstolens beslut att avslå deras besvär. I denna situation borde förvaltningsdomstolen inte ha underlåtit att uttala sig om ändringssökandenas yrkande om verkställighetsförbud.

Förvaltningsprocesslagen 32 § 2 mom.

Ärendet har avgjorts av president Pekka Vihervuori samt förvaltningsråden Hannu Ranta, Tuomas Lehtonen, Kari Tornikoski och Elina Lampi-Fagerholm. Föredragande Liisa Selvenius-Hurme.

 
Publicerad 29.12.2016